Esmaül Hüsna Abdulkadir Ceyli

14.05.2021
781
Esmaül Hüsna Abdulkadir Ceyli

Esmaül Hüsna Abdulkadir Ceyli

Allah tela’nın isim ve sıfatları;

Dört başlık altında incelenir…

1- Zâtî isimler ve sıfatlar
2- Celâlî isimler ve sıfatlar
3- Kemâlî müşterek isimler ve sıfatlar
4- Cemâlî isimler ve sıfatlar

Aşağıda hepsini kısımlarına göre sıralamış bulunuyorum.

1. Zâtî isimler ve sıfatlar

Allah<celil> es-Samed<celil>
el-Ahad el-Kuddûs
el-Vâhid el-Hayy
el-Ferd en-Nûr
el-Vitr el-Hakk

2- Celâlî isimler ve sıfatlar

el-Kebîr er-Rakîb Zü’l-batş
el-Müteal el-Vâsi’ el-Basîr
el-Azîz eş-Şehîd ed-Deyyân
el-Azîm el-Kavî el-Muazzib
el-Celîl el-Metîn el-Mufaddıl
el-Kahhâr el-Mümit el-Mecîd
el-Kâdir el-Muîd Zü’l-havl
el-Muktedir el-Müntakim -ellezî lem yekûn lehü küfüvven ahad
el-Mâcid -Zü’l-Celâli ve’l-ikrâm eş-Şedîd
el-Mütekebbir el-Mâni’ el-Kâhir
el-Kâbız ed-Dârr el-Gayyûr
el-Hâfız el-Vâris Şedîdu’l-ikâb
el-Müzil es-Sabûr el-Cebbâr (bu esmalar asla ve kat’a zikri olarak okunmaz..)

3- Kemâlî müşterek isimler ve sıfatlar

er-Rahmân el-Vâlî el-Müteâlî
el-Melik el-Kayyum Malikü’l-Mülk
er-Rab el-Mukaddim el-Muksid
el-Müheymin el-Muahhir el-Câmi
el-Hâlik el-Evvel el-Ganî
es-Semi’ el-Âhir ellezî leyse ke müslıhi şey’ün
el-Basîr ez-Zâhir el-Muhît
el-Hakem el-Bâtın es-Sultan
el-Adl el-Velî el-Mürîd
el-Hakîm el-Mütekellîm
vedud, Macit, mülk, mümin, bariu, masur, muktedir,muiz,
birr, müntakim, affü, raüf, zülcelalii velikram, mukit, semiğ,
azıym, gaffar, habir, kebir, hafız, hasip, rakip, kerim, vasi, mecid, bais, şehid, vekil, kavi, metin,
hamid, mübdi, muid, gani, muğni, mani, dafi, bediğ, mün’im ( Bu isimler cemali esmalar talim edildikten sonra zikir edilmelidir.)

4- Cemâlî isimler ve sıfatlar

el-Alîm el-Muiz el-Vâcid er-Raşîd
er-Rahîm el-Hafîz ed-Dâim el-Karîb
es-Selâm el-Mükît el-Bâkî el-Mücmil
el-Mü’min el-Mükît el-Birr el-Mucîb
el-Bâri el-Hasîb el-Münim el-Kefîl
el-Musavvir el-Cemîl el-Afüvv el-Hannân
el-Gaffâr el-Halîm el-Gatûr el-Mennân
el-Vahhâb el-Kerîm er-Raûf el-Kâmil
el-Fettâh el-Vekîl el-Muğnî -lem yelid ve lem yûled
el-Bâsit el-Hamîd el-Mûtî el-Kâfî
er-Rafi’ el-Mübdî en-Nafî’ el-Cevâd
el-Latîf el-Hayy el-Hâdî Zü’t-tavl
el-Habîr es-Sabûr el-Bedî’ eş-Şâfî
er-Rezzâk el-Mütekellim el-Müafî (Talim edimesi gereken esmalar bunlardır)

Bilesin ki, ilâhî isimlerden ve sıfatlardan her ismin ve her sıfatın eseri vardır.
İşte o eser cemâlin yâhut celâlin veyâhut kemâlin görünme yeridir.

Örneğin;

– Ma’lûmât ya’nî bilinenler umûmiyetle “Alîm” isminin eseridir. O ma’lûmât, Hakk’ın ilminin görünme yeridir.
– Aynı şekilde rahmet edilenler, ilâhî rahmetin görünme yerleridir.
– Selâmete nâil olanlar “Selâm” isminin görünme yerleridir.

El-İnsânu’l Kâmil Abdulkerîm Cîlî (k.s)

Yayınlanma tarihi: 24 Şub 2015, 12:14

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Mavi dedi ki:

    Sa bazi isimler her yerde var hem kemal hem cemal Nasil olcak o zaman nasi zikredecegiz ayakda yururken, zikredilmez deniyor celal isimler ama örnek ya hafiz hepsinde var nasıl zikredecegiz

    1. admin dedi ki:

      yürürken zikredilmez dediğimiz sadece Allah ismi celalıdır. diğer isimlerin tamamı zikredilebilir. ancak celali esmalar zikredilmemelidir. her esma ilk önce zikir edende tecelli eder.

tr Turkish
X