Bir Ayet Bir Hadis

Her gün bir ayet bir hadis, Bir ayet yada bir hadis günü anlamlandırır, Bir ayet ve bir hadis okuyarak öğrenelim, Bir ayet, Bir hadis,güncel bir ayet bir ha

Öz Lisanımız – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak, 3-5)...
08.04.2021
191
Tevekkülün Hakikati – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
30.03.2021
280
Kardeşlik Çağrısı – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlar sadece bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabb’inden...
23.03.2021
157
Zarif Gönüllere Sahip Olmak – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile...
07.03.2021
268
Gazab-ı İlâhî Tarihin silinmez sayfaları, Allâh’ın hidâyet çağrısına uymayan, Hak dîne ihânet ederek dîni tahrife yeltenen ve kendi hissiyâtına göre...
29.07.2020
67
Kul Emânetçidir İnsan; infâkında, malından harcamasında; -Bu mal aslında kimindir!- şuurunda olacak. Mahlûkâta Hâlık’ın nazarıyla, rahmet ve şefkat nazarıyla bakacak...
28.07.2020
78
Namaz Dinin Direğidir Peygamberimiz bütün bu namazları da ağır ağır, büyük bir huşû ile ve tâdil-i erkâna riâyet ederek edâ...
27.07.2020
66
Uyan Ey Gözlerim Muhammed b. Sîrîn’in kız kardeşi Hafsa binti Sîrîn her gece Kur’an’ın yarısını namazda okurdu. Bazen geceleyin namaz...
27.07.2020
46
Tefekkür Allah’a Ulaştırır Lokman (as) yalnız başına tenhâ bir yerde oturup tefekkür etmeyi çok sever ve bunu sık sık tekrarlardı....
24.07.2020
79
İnsanın Baş Düşmanı: Şeytan Abdullah bin Mes’ûd (ra) der ki: Rasûlullah (sav) eliyle bir çizgi çizdi ve: “–Bu Allah’ın dosdoğru...
23.07.2020
62
İnsanlar İçin Bir Şifâ Ebû Saîd el-Hudrî (ra)’ın anlattığına göre, bir adam Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e gelerek, kardeşinin, mîdesinden rahatsız olduğunu...
22.07.2020
64
Tevhid’deki Vahdet İslâm tevhid dînidir. Tevhid, Allah’tan başka mâbud tanımamaktır. Kullara, mallara ve mevkîlere kulluğu reddetmektir. Zira tevhid akîdesinin ortaklığa...
21.07.2020
65
Rabbine Karşı Çaba Göster Allah yolunda gayret, herkesin imkânına ve istîdâdına göredir. Herkes aynı şeyden mes’ûl değildir. Kimi malıyla, kimi...
20.07.2020
60
Beni Hangisi Sevindiriyor? Hz Ali (ra) da bu nebevî müjdeye nâil olabilme heyecanı içinde şöyle buyurmuştu: “İki nîmet vardır ki,...
19.07.2020
36
15 Temmuz Destanı Bu vatan topraklarında yaşayanlarca hiçbir zaman unutulmayacak olan, kimileri için “kara gece” diye tarif edilse de kimilerine...
16.07.2020
38
İnsan Yalnız Yaşayamaz! Büyük bir edep ve nezâket sahibi olan Peygamber Efendimiz, kaba ve anlayışsız insanların sıkıntılarına mâruz kaldığı hâlde,...
15.07.2020
121
Kurân ile Bütünleşin! Bir gün Hz. Âişe vâlidemiz, Allâh Rasûlü’nün yanına gitmekte geç kaldığında, Efendimiz, kendisine bunun sebebini sormuştu. O...
13.07.2020
134
Takvâ Üzerine Kurulan Mescid Hic­ret yol­cu­lu­ğu­nun ilk du­ra­ğı olan Ku­bâ’da Al­lâh Ra­sû­lü (sav), Amr bin Avf Oğul­la­rı’nda on dört ge­ce...
12.07.2020
38
Yayılması Yapılmasından Daha Zararlı Mü’minin, insanların ayıplarını araştıran meraklı bir kimse değil de, tesadüfen gördüğü ayıp ve kabahatleri setreden (örten)...
11.07.2020
48
Doğru Bir Firâset Fi­râ­se­te, nef­si­nin gururundan sıyrılıp Al­lâh’ın nû­ruy­la ba­kan­lar nâ­il ola­bi­lir­ler. İslâm târihinde bu hâlin pek çok misâli vardır:...
10.07.2020
42
Niyetimiz Âhiret Olsun İmam Râgıb şöyle der: İnsan dünyada ekin eken bir çiftçi durumundadır. Ameli ekini, dünyası ise ekin tarlasıdır....
09.07.2020
49
Nefsimizin Takvası İnsanoğlunun nefsinde, bir tarafta nefsanî arzular ve fücur, bir tarafta ise takvâ vardır. Bir tarafta çamura saplanmak isteyen...
08.07.2020
49
Bir Günün Muhâsebesi Gönüller sultânı Hz. Mevlana (ks), ömür sermâyesini Hakk’ın rızası istikametinde değerlendirebilmek için şu tavsiyelerde bulunur: “Bugün yapacağın...
07.07.2020
32
Tatlı Bir Dilin de mi Yok? Şeyh Sâdî, Bostan adlı hikemî eserinde çok ibretli bir hikâye nakleder: “Tatlı dilli, güler...
06.07.2020
43
Mânevî Hayatın Tezâhürü Ahlâk, insanın mânevî hayatının bir tezâhürüdür. İnanç sistemi ve toplumun tasvip ettiği güzel davranışların insanda meleke haline...
05.07.2020
44
Ben Yeni Bir Günüm! Alâ ibn Ziyâd’dan şöyle bir rivâyet gelmiştir: Dünyâ günlerinden her biri insana şöyle seslenir: “Ey insanlar,...
04.07.2020
55
Bir Milletin İstikbali Gençler Milletin Nabzıdır Bir milletin istikbâlini önceden görebilmek kerâmet değildir. Zîrâ gençlerin temâyüllerini seyretmek, bunu teşhis için...
03.07.2020
38
Vakfet, Yaşa, Yaşat! Vakıf, târihte ilk önce herkesin birlikte ibâdet ettiği mekânlarda başlamış, sonradan birçok ictimâî sahayı içine alarak genişlemiştir:...
02.07.2020
32
Allah’ın Nimetini Görüyorum! Ebû Süleyman Dârânî şöyle der: “Evimden çıkıyorum, gözümün iliştiği her şeyde Allâh’ın bana olan bir nîmetini görüyorum....
01.07.2020
83
Kötülüğün Kökünü Kesin! Peygamber Efendimiz’in yüksek ufkunu gösteren şu hadis-i şerif, bütün Müslümanlara eşsiz bir ahlâk ölçüsü takdim etmektedir. “Hiçbiriniz;...
30.06.2020
70
Kalp ve Dil Müfessir Zemahşerî, Lokman Hakîm’in hikmetlerine bir misâl sadedinde, şu ibretli hâdiseyi nakleder: Bir gün Dâvud (as), Lokman...
27.06.2020
154
Ey Nefis, Uyuma! Muhammed b. Sîrîn’in kız kardeşi Hafsa binti Sîrîn her gece Kur’an’ın yarısını namazda okurdu. Bazen geceleyin namaz...
26.06.2020
46
Müslüman Zulmetmez Allah dostlarından Fudayl bin Iyâz’ın şu hâli, kâmil bir mü’minin gönül kıvâmına ne güzel bir misâldir: Kendisini ağlarken...
25.06.2020
42
Onlar Her Vakit Düşünürler Hayat ve kâinâtı ibretle seyrettiğimizde, cevapları rûhumuzun derinliklerinde gizli pek çok suâl ile karşılaşırız: Bu cihâna...
23.06.2020
48
Cehennem Ateşi Cehennem, her türlü nimeti lutfeden Cenâb-ı Hakk’a karşı nankörlük eden isyankâr ve zâlim insanların cezalandırılacağı yerdir. Cenâb-ı Hak...
22.06.2020
82
Gönül Ateşi Bir kış günüydü. Kadı Mahmûd, biraz gecikerek kalkmıştı. Bu sebeple hocasının suyunu ısıtmaya vakit bulamadı. Büyük bir üzüntüye...
21.06.2020
167
Tesbih Bâki Kalır Hikâye edilir ki Davud oğlu Süleyman (as), kuşların gölgesinde, vahşî, evcil hayvanlar, insanlar, cinler ve diğer hayvanlar...
20.06.2020
58
Seni de Diriltecek! Rivâyete göre Übeyy b. Halef, Ebû Cehl, Âs b. Vâil, Velîd b. Muğîre gibi Kureyş kâfirlerinden bir...
19.06.2020
51
Adâlet Terazisi Bir adam Rasûlullah (sav) Efendimiz’in önüne oturdu ve şöyle dedi: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Benim kölelerim var. Durmadan bana yalan söylüyor,...
18.06.2020
327
Hz. Peygamber’in Cennet Arkadaşı Bir defasında Rasûlullah (sav), kızı Rukıye’nin yanına varmıştı. Rukıye (ranhâ), kocası Hz. Osman (ra)’ın başını yıkıyordu. Allah...
17.06.2020
57
Sirac-ı Münir Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Peygamber!) Hevâ ve hevesini ilâh edineni  gördün mü? Artık sen onlara vekil değilsin!” (Furkan, 43)...
16.06.2020
169
Örnek Nesildeki Ruh İnceliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın…” (Nûr, 63) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kaba...
12.06.2020
45
Misliyle Karşılık Bulan İyilik Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Her kim bir iyilik yaparsa ona, o yaptığı iyiliğin on katı vardır.” (En’âm,...
12.06.2020
44
Vefalı Bir Dost Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler,...
10.06.2020
62
Vuslat ve Büyük Vedâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu...
09.06.2020
61
İnsanlığı Kuşatan Rahmet Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey îman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz taktirde sapan kimse...
07.06.2020
41
Kardeşini Affeder misin? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Onların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı...
06.06.2020
86
Kulluk ve Mârifetullâh Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 56) Rasûlullah (sav)...
05.06.2020
84
Dua Kapısının Anahtarı Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.” (A’râf, 55) Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Kime dua...
04.06.2020
105
Hakkıyla Tevekkül Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Eğer siz Allâh’a hakkıyla...
03.06.2020
73
Hiçlik Dersi Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “De ki; Allâh’ın lûtfuyla, rahmetiyle (evet) ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır.” (Yûnus, 58) Rasûlullah...
31.05.2020
73
Allah’ın Kullarına Merhameti Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi...
30.05.2020
69
Hayalleri Süsleyen Zafer Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve...
29.05.2020
68
Gariplere Müjdeler Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslâha çalışmayan, böylece haddi aşan kimselerin emrine uymayın!” (Şuara, 151-152) Rasûlullah...
28.05.2020
157
Helâl ve Haram Lokma Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin…” (Bakara, 168) Rasûlullah (sav)...
27.05.2020
118
Bayramla Gelen Muhabbet Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah...
25.05.2020
76
Amellerimiz, Sâlih Olsun Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikā edin (takvâlı olun) ve herkes yarına ne hazırladığına...
23.05.2020
81
Kadir gecesi Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir gecesinin ne...
19.05.2020
96
Sâdıklarla Berâber Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe, 119) Rasûlullah (sav) buyurdular:...
18.05.2020
52
Mü’minin Kulluk Hayatı Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah’a inandım de,...
17.05.2020
66
Sükût Orucu Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların...
15.05.2020
125
Ruhumuz İçin İftar Vakti Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Doğrusu size Allah’tan bir nûr ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah kendi...
14.05.2020
63
Güzelliklere Aracı Olmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur....
13.05.2020
79
Kalplerimizdeki Putları Devirelim! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allâh’ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve...
10.05.2020
74
Tasfiyeli Kalbe Sahip Olmak Cenâb-ı Hak buyuruetmiştir.” (Şems, 7-10)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “… İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O...
09.05.2020
71
Zekât Kimlere Verilmez? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Onlara, ancak, dini Allah’ın emrettiği şekilde yaşayarak ve hanîfler olarak Allah’a kulluk etmeleri,...
09.05.2020
42
Zekât Kimlere Verilir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,...
07.05.2020
91
Kitabımız Kur’an-ı Kerim Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Kitabını oku! Bugün (hesap sorucu olarak sana) nefsin kâfidir.” (İsrâ, 14)   Rasûlullah (sav)...
05.05.2020
40
Bu Ezanlar ki Şehâdetleri Dinin Temeli Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben Müslümanlardanım» diyenden kimin sözü...
04.05.2020
63
Dâimî Bir Devlet; Takvâ Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir....
03.05.2020
53
Biz Sana Kulluk Ederiz! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 56)  ...
02.05.2020
36
O Seninle Beraber, Ya Sen? Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” (Hadîd, 4)   Rasûlullah (sav) buyurdular:...
01.05.2020
89
Her Mescid Bir Cennet Köşkü Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allâh’ın mescidlerini ancak Allâh’a ve âhiret gününe îman eden, namazını dosdoğru...
29.04.2020
81
Oruç Tut Sıhhat Bul Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(İbrahim): Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara, 80)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Oruç...
27.04.2020
105
Bütün Bir Hayat Ramazan Olsa Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin,...
26.04.2020
62
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim...
24.04.2020
38
Teravih, Ramazan’ın Tacıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde...
23.04.2020
48
Âhiretten Gâfil Olmamak   Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.” (Rûm, 7)...
23.04.2020
68
Nebiler Sultanına Salâtü Selâm Olsun! Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler!...
22.04.2020
37
Rahmeten li’l-Âlemîn   Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)   Rasûlullah (sav) buyurdular:...
21.04.2020
47
Efendimiz’e Aşkla Bağlanmak Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)   Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Nefsim kudret elinde...
19.04.2020
68
Rahmet Peygamberinin Mucizesi Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya! dediler. De ki: Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben...
17.04.2020
46
Kâinâtın Gözbebeği Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana itaat ediniz ki, Allâh da sizi sevsin...
16.04.2020
35
Sen Büyük Bir Ahlâk Üzeresin Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(Ey Rasûlüm!) Muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükâfât vardır. Şüphesiz sen...
15.04.2020
129
Gönül Temizliği Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…” (Furkân, 43)   Rasûlullah (sav)...
14.04.2020
67
Gecedeki Sır Cenâb­ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” (Furkân, 64)...
14.04.2020
80
Mimarlar Sultanı – Mimar Sinan Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru...
09.04.2020
125
Berat Gecesi Duası – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı...
07.04.2020
515
Kulluk Şuuru İçinde Hayatın Organizasyonu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah...
17.07.2017
182
15 Temmuz Destanı – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; Bilakis, onlar diridirler. Rableri...
15.07.2017
164
Allah’a Kul Olabilmek – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye...
06.07.2017
103
Bin Aydan Hayırlı Bir Gece Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.  Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir...
21.06.2017
287
Bereketli Mevsim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği...
28.05.2017
238
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz...
27.05.2017
212
Bütün Zamanlara Örnek Bir Genç Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve...
21.05.2017
159
İhsan, İyiliği Umumileştirmektir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” (Rahmân, 60) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İyilik, nefsin...
20.05.2017
95
En Güzel Cevap – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminûn,...
18.05.2017
111
Hayrı Öğretenler – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.”...
16.05.2017
115
Bu Yolculuk Nereye? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Asra (zamana) yemin ederim ki; İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih...
15.05.2017
99
Kainatın Zikri – Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh...
14.05.2017
317
12