Dini Bilgiler

Peygamber Efendimize Hicret İzninin Verilmesi Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem Efendimizin (sav) vücudunu ortadan kaldırmak için kat’î karar almışlardı ve bunun...
03.03.2021
15
Medine’ye Hicretin Başlaması Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepyeni emniyetli...
01.03.2021
9
Akabe Biatları Ve Medine’de İslam’ın Yayılması Birinci Akabe Bîatı Bi’setin 12. senesi (Miladî: 621). Bi’setin 11. yılında Akabe mevkiinde İslâmiyetle...
28.02.2021
4
Peygamberimizin Kabileleri İslam’a Daveti Resûl-i Ekrem, Tâiflilerin insafsız ve âdice hücum ve hakaretlerine hedef olduktan sonra, Mekke`ye döndüğünde müşriklerin daha...
26.02.2021
9
İsra ve Mirac Mucizesi Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden...
24.02.2021
16
Resülullah’ın Tebliğe Devam Etmesi ve Taif’e Gitmesi Resûl-İ Ekrem Efendimizin Tâif`e Gidişi Müşrikler, Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatlarını fırsat...
23.02.2021
12
Peygamberimizin Hz. Aişe İle Nişanlanması Ve Hz. Sevde İle Evlenmesi Peygamberimizin Hz. Âişe ile Nişanlanması, Hz. Hatice Validemizin vefatı ile...
22.02.2021
15
Hüzün Yılı; Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin Vefatları Üç senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takib etti. Acı hâdiseler...
21.02.2021
7
İslamın Yayılması ve Efendimize Yapılan İlahi İkaz Bir Grup Hıristiyanın Müslüman Olması Mekkeli Müşriklerin, Müslümanları yıldırmak için uyguladıkları Boykotun kaldırılması...
20.02.2021
12
Müslümanlara Karşı Boykot Uygulanması Bi’setin 7. senesi (Milâdi: 617). Bu tarihe kadar İslâm’ın inkişâfına mani olmak gayesiyle müşrikler tarafından girişilen...
19.02.2021
14
Hz. Ebu Bekir’in Ubey Bin Halef İle Bahse Girmesi Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, peygamber olarak gönderildiği sırada Doğu Roma ile İran,...
17.02.2021
12
Şakk-ı Kamer Mucizesi Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mu’cizeye şâhid oldukları halde, yine de inad ve...
16.02.2021
16
İkinci Müslüman Kafilesi Habeşistan’a Hicret Ediyor Bi’setin 7. senesi (Milâdî 616). Habeşistan’a hicret eden ilk Müslüman kafilesi, ülkenin hükümdârı tarafından...
15.02.2021
8
Kırkıncı Müslüman Hz. Ömer Bi’setin 6. senesi Zilhicce ayı (Milâdi; 616). Emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazret-i Hamza’nın Müslümanlar safına katılması...
09.02.2021
23
Müşriklerin Peygamberimize Yeni Teklifleri Hidâyet dairesi gittikçe genişliyordu. Îmân ve Kur’ân nûru bütün haşmet ve parlaklığıyla ruhları aydınlatmaya devam ediyordu....
08.02.2021
18
Hz. Hamza’nın Müslüman Olması Bi’setin 6. senesi; İslâm ve îmân sadâsı kulaktan kulağa yayılıp gittikçe gürleşiyordu. Kalblere ma’nevi serinlik veren...
06.02.2021
7
Habeşistan’a Hicret Bi`setin 5. senesi, Receb ayı (Milâdî, 615). Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini arttıran eziyet, hakaret ve işkenceleri...
05.02.2021
8
Müşriklerin Yeni Tertipleri Ebû Tâlib`e Şikayet Başvurulan tertip, eziyet ve işkencelerin hiç biri Resûl-i Ekrem Efendimizi İslâmı tebliğ etmekten alıkoyamıyordu....
03.02.2021
13
Bütün Bunlar İmtihandı İlk Müslümanların maruz kaldıkları işkence, eziyet ve hakaretler, karşı karşıya bulundukları güçlükler ve mâniler Allah tarafından aynı...
02.02.2021
18
Dayanılmaz İşkenceler Ve İslam’ın İlk Şehitleri Yasir Âilesinin Başına Gelenler Yâsir, Mekke’ye Yemen’den gelmişti. Burada, Mahzumoğullarından Ebû Huzeyfe bin Muğire’nin himâyesine...
01.02.2021
20
Peygamberimiz ve Müslümanlar Daru’l Erkam’da Efendimizin peygamberliğinin beşinci senesi. Milâdî, 615… Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe...
31.01.2021
11
Peygamberimiz Açıktan Tebliğe Başlayınca Kendisine Yapılan Eziyet Ve Hakaretler Resûl-i Ekrem Efendimiz, Safâ Tepesinde açıktan açığa peygamberliğini ilân ettikten ve...
31.01.2021
13
Davetin İkinci Safhası: Mekkelilere Safa Tepesinden İlk Hitap İslamın ilk yıllarında tebliğ dairesi tedricen genişliyordu. Açıktan îmân ve İslâma davet,...
29.01.2021
10
Peygamberliğin İlanı Ve Davetin Birinci Safhası Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din, elbette gizli kalamazdı. Madem,...
27.01.2021
10
Habbab Bin Eret’in Müslüman Olması Habbab bin Eret, Ümmü Anmar adında İslâm düşmanı bir kadının azadlı kölesi idi. Demirci idi, kılıç yapardı....
27.01.2021
8
Hz. Muhammed’in; Kabileleri İslama Davet, Akabe Biatları ve Medineye Hicret Peygamberimizin Kabileleri İslam’a Daveti Akabe Biatları Ve Medine’de İslam’ın Yayılması...
26.01.2021
4
Ebu Zerr’i Gıfari’nin İslamla Şereflenmesi İslâmın ebedî nûru, gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. İlk Müslümanlar bütün samimiyetleriyle...
25.01.2021
17
Sa’d Bin Ebi Vakkas’ın İslamiyetle Şereflenmesi Sa’d bin Ebî Vakkas, henüz on yedi yaşlarında hareket ve heyecan dolu bir gençti. Bu...
24.01.2021
12
Halid Bin Said’in İslam’a Girişi İslâma gizli davet devri henüz devam ediyordu. Bu sırada Müslümanlar safına Kureyş’in mümtaz bir şahsiyeti...
22.01.2021
11
Talha Bin Ubeydullah’ın Müslüman Oluşu Hz. Osman’ın İslâmın saâdet dolu sinesine konuşunu Hz. Talha bin Ubeydullah takip etti. Ticâret maksadıyla...
21.01.2021
9
Hz. Osman Müslümanların Safında Resûl-i Ekrem Efendimiz, henüz açıktan halka peygamberliğini ilân etmemişti. Bu devrede de Hz. Ebû Bekir, son...
20.01.2021
11
Hz. Bilal’i Habeşi’nin İşkenceye Uğraması Gizli davet devresinde İslâm ile şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan ilklerden...
19.01.2021
9
Gizli Davetin Hız Kazanması Hazret-i Ebû Bekir’in de Müslüman olmasıyla îmân ve İslâma gizli davet daha da hız kazandı. İslâma...
18.01.2021
15
Hz. Ebu Bekir Müslümanların Safında Hazret-i Ebû Bekir, eskiden beri Resûl-i Ekrem Efendimizin en yakın dostlarından biri idi. Samimi görüşür...
17.01.2021
9
Hz. Ali (ra) nasıl Müslüman oldu? Hazret-i Hatice’nin tereddütsüz îmân edip Müslüman olması, Resûl-i Ekrem Efendimizi son derece memnun ettiği...
15.01.2021
9
İlk Müslüman Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini...
14.01.2021
12
İlk Vahiy Tebliğ Ediliyor Ramazan ayının on altı gecesi geride kalmıştı. Ve Ramazanın on yedisi Pazartesi gecesi idi. Nur Dağı...
12.01.2021
19
Peygamberimize Gaibden Ses Gelmeye Başlıyor Kâinatın Efendisi otuz sekiz yaşına girince gaibden bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım...
12.01.2021
22
Kuss Bin Saide, Efendimizin Peygamberliğini Haber Veriyor Kainatın Efendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden birkaç yıl önceydi. Arabın Cahiliyye Devrinde iki meşhur...
10.01.2021
12
Arabistan’ın Durumu Dünya haritası üzerinde siyasî, coğrafî ve ticarî açıdan mühim bir yer işgal eden Arabistan’ın da, diğer dünya ülkelerinden...
09.01.2021
21
Dünyanın Ve İnsanlığın Durumu Kâinatın Efendisine, risâlet vazifesi verilmeden önce, insanlığın ve dünyanın ma`nevi çehresini tanımak ve bilmekte fayda vardır....
09.01.2021
31
Hz. Muhammed’e Peygamberlik Vazifesinin Verilişi ve İlk Müslümanlar Dünyanın Ve İnsanlığın Durumu Arabistan’ın Durumu Kuss Bin Saide, Efendimizin Peygamberliğini Haber...
08.01.2021
15
Peygamberimizin Hz. Ali’yi Yanına Alması Efendiler Efendisi otuz altı yaşında. Milâdî, 607 senesi. Mekke`de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık başgöstermişti....
07.01.2021
17
Kabe’nin Yeniden İmarı ve Peygamberimizin Hakemliği Kâinatın Efendisi otuz beş yaşında idi. Bu sırada Kureyş kabilesi, Kâbe duvarlarını yıkıp, yeniden...
06.01.2021
20
Hz. Muhammed’in; İlk Hicret, Hüzün Yılı, Ayın Yarılması ve Miraç Mucizeleri Habeşistan’a Hicret Hz. Hamza’nın Müslüman Olması Müşriklerin Peygamberimize Yeni...
05.01.2021
5
Peygamber Efendimizin Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi Zeyd bin Hârise, Kelb kabilesine mensuptu. Henüz sekiz yaşlarında bir küçük çoban iken,...
04.01.2021
20
Peygamberimizin Hz. Hatice İle Evlenmesi Hz. Hatice, Kâinatın Efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam’a göndermesi ise, onu daha...
04.01.2021
28
Peygamberimizin Şam’a İkinci Gidişi Mekke halkının meşguliyetlerinin başında ticaret geliyordu. Ebû Tâlip de bir müddet ticaretle uğraştı. Ancak, kıtlık kuraklık yıllarının...
02.01.2021
22
Peygamberimiz Hilfu’l Füdul Cemiyetinde Dördüncü Ficar Muharebesi ve Efendimiz Peygamber Efendimiz, yirmi yaşında iken Dördüncü Ficar Muharebesi patlak verdi. İslâmdan...
01.01.2021
21
Peygamberimizin Cahiliye Devri Kötülüklerinden Uzak Kalışı Ebû Tâlib, bütün bu olup bitenlerden sonra nur yüzlü yeğeni Peygamber Efendimizin (a.s.m.) âdeta...
31.12.2020
17
Peygamberimizin, Amcasıyla Şam’a Gidişi Kâinatın Efendisi Peygamberimiz (a.s.m.) on iki yaşına girmişti. Akranları arasında artık farklı beden ve sîmâya sahipti....
29.12.2020
24
Peygamberimiz Amcası Ebu Talib’in Yanında Peygamberimiz, dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebû Tâlib`in himâyesindeydi artık. Ebû Tâlip...
28.12.2020
19
Hz. Muhammed’in; Gençlik Yılları, Ticaret Hayatı, Hazreti Hatice Validemizle Evlilik Peygamberimiz Amcası Ebu Talib’in Yanında Peygamberimizin, Amcasıyla Şam’a Gidişi Peygamberimizin...
28.12.2020
26
Peygamberimiz Dedesi Abdülmuttalib’in Himayesinde Altı yaşında iken annesini kaybeden Peygamber Efendimizi yaşlı dedesi Abdülmuttalib himayesine aldı. Kureyş’in reisi Abdülmuttalib de...
26.12.2020
18
Hz. Amine’nin Ebedi Aleme Göçü Hz. Âmine, Kâinatın Efendisi oğluyla Medine`de bir ay kaldıktan sonra, Mekke`ye dönmeye karar verdi. Akrabalarıyla...
24.12.2020
34
Peygamber Efendimizin Annesine Getirilmesi Saadet Güneşi, ömrünün dört yılını geride bırakmış, oldukça gürbüzleşmiş ve gelişmişti. Zâtında görülen gariplikler, hele göğsünün...
22.12.2020
24
Peygamberimizin Sütanneye Verilmesi Hz. Âmine huzurlu ve sürurlu idi. Nurtopu yavrusu tatlı tebessümleriyle, kocasının vefât acısını bir nebze unutturduğu gibi,...
22.12.2020
29
Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri sırasında meydana gelen hâdiseler nelerdir? Kâinatta en büyük hâdise hiç şüphe yok ki, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz...
20.12.2020
20
Peygamber Efendimizin Dünyaya Teşrifleri Sırasında Neler Yaşandı? Yeryüzünü mânevî bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden âdetâ mâteme bürünmüştü....
19.12.2020
35
Ebrehe ve Fil Vakası Hidâyet Güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kâbe’yi her taraftan insanlar akın...
17.12.2020
42
Hz. Abdullah’ın Vefatı Evliliklerinin ilk ayları dolmuştu. Hazret-i Abdullah bir ticaret kervanına katılarak Suriye`ye gitti. Gidiş o gidiş oldu. Hz....
15.12.2020
34
Hz. Abdullah’ın Evlenmesi Hz. Abdullah, gün geçtikçe, gönülleri etrafında pervane gibi döndürüyordu. Fakat, o dönen pervanelerin hiçbirine iltifat etmiyor, iffet...
14.12.2020
42
Peygamberimizin Babası Abdullah’ın Kurban Olarak Adanması ve İffeti Abdülmuttalib’in bu faaliyetini başından beri gözleyen Kureyşliler, işin artık ortaya çıkmak üzere...
12.12.2020
41
Resul-i Ekrem Efendimizin Pak Nesepleri Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem`i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s. ), Arş-ı A`lâda muazzam...
09.12.2020
50
Peygamber Efendimizin Dedeleri Şüphesiz, Kâinâtın Efendisinin nurunu alnında bir İlâhi emânet olarak taşıyan atalarının tamamı hakkında fazla bir bilgimiz yoktur....
07.12.2020
43
Abdülmuttalib`in Rüyası ve Zemzem Kuyusunun Ortaya Çıkarılması Abdülmuttalib’in Rüyası Peygamberimizin Dedesinin alnında parlayan Kâinatın Efendisine ait nûr, onun Kureyş’in reisliği...
06.12.2020
57
Hz. Muhammed’in Doğumundan Öncesi, Doğumu ve Çocukluğu Resul-i Ekrem Efendimizin Pak Nesepleri Peygamber Efendimizin Dedeleri Abdülmuttalib`in Rüyası ve Zemzem Kuyusunun...
06.11.2020
35
Kur’anı Kerim’deki Sure İsimlerinin Anlamları 1.Abese : “Yüzünü ekşitti.” 2.Adiyat : Nefes nefese koşanlar 3.Ahkaf : Yer adı 4.Ahzab :...
07.08.2020
272
Sela Sözleri Selanın Okunuşu ve Anlamı Sela okunduğu zaman Müminler manevi anlamda değişik duygular hissettiği bir güzel ses işitirler. Sela...
07.06.2020
2.549
Abdest Mucizesi İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunların 66 tanesi Agresi noktası olarak adlandırılan ekstra aktif...
06.06.2020
416
Hıdırellez Hakkında Bilgi Hıdırellez baharı müjdeleyen ve bol bereketli gün anlamına gelir, Hızır ve İlyas (a.s)’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına...
06.05.2020
175
Tesbihat Nedir? Tesbihat, namazlardan sonra yapılan Allah’a zikirdir. “Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allâh’ı anın.” (Nisa Suresi,...
05.05.2020
256
32 Farz Nedir İmanın şartları: 6 İslamın şartları: 5 Namazın farzları: 12 Abdestin farzları: 4 Guslün farzları: 3 Teyemmümün farzları: 2 TOPLAM FARZ: 32 Toplam 32 farz buradan...
02.05.2020
93
İslamın Şartları İslamın şartı 5 tanedir. İslamın şartları aşağıda tek tek açıklanmıştır. İslamın şartları sırasıyla; 1- Kelime-i Şehadet getirmek 2- Namaz kılmak...
01.05.2020
203
İmanın Şartları İmanın şartı 6 tanedir. İmanın şartları aşağıda tek tek açıklanmıştır. İmanın, altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah (s.a.v.) bildirmiştir....
29.04.2020
199
Kuranda Rüşvet 2/ el-Bakara -188- Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek...
29.04.2020
101
Kur'ana Göre Müslüman Nasıl Olmalı? Bismillahirrahmanirrahim Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp...
16.04.2020
133
Regaip Kandili nedir, ne demek? Müslümanlar her yıl üç ayları heyecanla bekliyor. Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan...
27.02.2020
138
2017 Yılı Dini Günler ve Bayramlar 2017 yılı dini günler üç aylar başlangıcı, kandiller, ramazan ayı, kadir gecesi, ramazan ve kurban...
24.04.2017
127