Kuranı Kerim

07.05.2021
3.538
Kuranı Kerim

Kuranı Kerim

30.05.2021 – KURANI KERİM Kur’an veya Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed’e vahiyler hâlinde indirilen kutsal kitaptır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan, O’nun en önemli ve en büyük mucizesidir.

Kuranı Kerim Kaç Sayfa?  Kuran’ı Kerim, 600 sayfa üzerinden değerlendirilmektedir. Kuran’da yer alan sureler, kitabın ana bölümlere ayrılmasını ifade etmektedir. Bundan dolayı da Kuran’da yer alan sure sayısı toplamda 114 olarak bilinmektedir. Kuran’da bulunan sureleri ise ayetler oluşturur

Kuranı Kerim Kaç Cüz? Kuran’ı Kerim, toplamda 30 cüz’den meydana gelir ve bu sayede her cüz 20 sayfa olacak şekilde oluşmuştur.

Kuranı Kerim Kaç Ayet? 114 Surede 6666 ayet olarak Kur’anda yer almaktadır.

Kuranı Kerim İndir?

Kuranı Kerim PDF indir

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Kuranı Kerim Diyanet

Fatiha Suresi (1)

Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına “Ümmü’l-Kitâp” dinin asıllarını ihtiva eden manasına “el-Esâs”, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve “el-Seb’u’l-Mesânî”, birçok esrarı taşıdığı için “el-Kenz”. Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha’da vardır. Zira Fâtiha’da, övgüye, ta’zime ve ibadete lâyık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hakimiyeti, O’ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir. Fatiha Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça oku 

Bakara  Suresi (2)

Medine’de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur’an’ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır. Hicretten sonra nazil olmuştur. 286 ayettir. Bakara Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Al-i İmran Suresi ( 3 )

Medine’de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır. Al-i İmran Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nisa Suresi ( 4 )

Hicretten sonra Medine’de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına “Nisâ” denmiştir. Nisa Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Maide Suresi ( 5 )

Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler konu edilmektedir.  Maide Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

En’am Suresi (6)

En’âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En’âm sûresi denmiştir. En’âm; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. En’am Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Araf Suresi (7)

A’râf sûresi Mekke’de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A’râf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Araf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Enfal Suresi (8)

Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen “nefl” kelimesinin çoğuludur. İslâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da “nefl” denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Enfal Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tevbe Suresi (9)

Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe’dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi’nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır. Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir, hac emîri olarak tayin edilmiş ve müslümanlar hacca gönderilmişti. Bu sûre inince Resûlullah (s. a.) Allah’ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali’yi görevlendirdi. Hz. Ali hac kafilesine ulaştığında Hz. Ebu Bekir, “Amir olarak mı geldin, yoksa memur olarak mı?” diye sordu; Hz. Ali, sadece sûreyi Mekke’de hacılara tebliğ ile me’mûr olduğunu bildirdi. Hz. Ali bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin Peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu, sonra da bu sûrenin başından 30 veya 40 âyet okuyarak dedi ki: “Dört şeyi tebliğe memurum: 1. Bu yıldan sonra Kâbe’ye hiçbir müşrik yaklaşmayacak, 2. Hiç kimse çıplak olarak Kâbe’yi ziyâret etmeyecek, 3. Müminden başkası cennete girmeyecek, 4. Müşrik kabileler tarafından bozulmamış antlaşmalar, antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacak.” Tevbe Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Yunus Suresi (10)

Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 98. âyette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: “Allah, Ebû Tâlib’in yetimi Muhammed’den başka bir peygamber bulamadı mı?” diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sûre inmiştir. Yunus Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hud Suresi (11)

Hud sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 50 – 60. âyetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hûd (a. s.)’ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur’an’ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd’dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût, Şuayb ve Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir. Hud Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Yusuf Suresi (12)

Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber’den bahsedildiği için bu adı almıştır. Yusuf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Rad Suresi (13)

Rad Suresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke’de mi, Medine’de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke’de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Sûrenin onüçüncü âyetinde gök gürültüsü manasına gelen “er-Ra’d” kelimesi zikredildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Rad Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İbrahim Suresi (14)

İbrahim suresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim’in duasını ihtiva ettiği için sûreye bu ad verilmiştir. İbrahim Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hicr Suresi (15)

Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87’si Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr’den bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Hicr Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nahl Suresi (16)

Nahl suresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.Nahl Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İsra Suresi (17)

İSRA Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine’de indiği rivayet edilmektedir. 111 (yüzonbir) âyettir. “İsrâ” kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber’in Mi’rac mucizesinin Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre “İsrâ” adını almıştır.İsra Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kehf Suresi (18)

Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine’de nâzil olduğu rivayeti de vardır. Sûre bu adı, içinde söz konusu edilen ve “mağara arkadaşları” demek olan “Ashâb-ı Kehf”den almıştır.Kehf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Meryem Suresi (19)

Meryem suresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. âyet, bazılarına göre de 71. âyet Medine’de nâzil olmuştur. Bu sûre, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem’den ve onun Hz. İsa’yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle “Meryem sûresi” adını almıştır. Meryem Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

TaHa Suresi (20)

Ta Ha Suresi 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır. Hz. Ömer’in bu sûre vesilesiyle müslüman oluşu, İslâm tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır. Olay, kısaca şöyledir: İslâm’ın yaman bir düşmanı olan Hattâb oğlu Ömer, Resûlullah’ı öldürme vazifesini üstlenmiş ve bu iş için yola çıkmıştı. Ancak, yolda kız kardeşi Fatıma ile eniştesi Saîd’in müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye karar verdi. Tâ-Hâ sûresini okumakta olan karı-koca, Ömer’in geldiğini görünce Kur’an sayfalarını sakladılarsa da, Ömer onları duymuştu. Okuduklarını görmek istediğini söyledi. İnkâr etmeleri üzerine Saîd’e saldırdı. Kendisine mâni olmak isteyen Fatıma’yı tokatladı. Yüzlerinden kanlar akan Fatıma, cesarete gelerek müslüman olduklarını açıkça söyledi. Kardeşinin haline acıyan Ömer, bu sefer yumuşak bir sesle okuduklarını tekrar istedi. Tâ-Hâ sûresinin yazılı bulunduğu sayfaları okuyunca, Kur’an’ın mucizeli tesirinden nasibini alarak Resûlullah’ın huzuruna gitti ve müslüman oldu. Taha Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Enbiya Suresi (21)

Enbiyâ sûresi, 112 (yüzoniki) âyettir ve Mekke’de nâzil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiyâ (Peygamberler) sûresi adını almıştır.Enbiya Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hac Suresi (22)

Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine’de, diğerleri Mekke’de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a. v) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye “Hac sûresi” denilmiştir. Hac Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Müminun Suresi (23)

Müminun suresi; 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre “el-Mü’minûn” adını almıştır. Nitekim Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s. a.), bu âyetlerin inzâlini müteakip, “Bana on âyet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir” buyurdu ve bu sûrenin ilk on âyetini okudu. Müminun Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nur Suresi (24)

Nur Suresi, 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine’de nâzil olmuştur. “Nûr âyeti” diye bilinen 35. âyette Allah’ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için “Nûr sûresi” adını almıştır. Nur Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Furkan Suresi (25)

Furkan Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine’de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) âyettir. Sûre, adını ilk âyetinde geçen “el-furkan” kelimesinden alır. “Furkan”, hakkı bâtıldan ayırdeden demektir ve Kur’an-ı Kerim’in isimlerindendir. Furkan Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Şuara Suresi (26)

Mekke’de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine’de nâzil olmuştur. “Şuarâ”, şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur’an’a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur’an, Hz. Peygamber’in irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur’an’ın bir şair eseri olmadığını isbat ederek, bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir. Şuara Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Neml Suresi (27)

Neml Suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. “Neml” karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır. Neml Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kasas Suresi (28)

Kasas suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine’de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 88 (seksensekiz) âyettir. “Kasas”, olaylar, hikâyeler demektir. İsmini 25. âyetinden almıştır. Sûrenin başlıca konularını, Hz. Musa’nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinnin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir. Kasas Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Ankebut Suresi (29)

ANKEBUT Suresi Mekke’de nâzil oldu, sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. “Ankebût”, örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır. Ankebut Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Rum Suresi (30)

Rum Suresi  Mekke’de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir. Rum Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Lokman Suresi (31)

Lokman Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman’ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır. Lokman Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Secde Suresi (32)

Secde Suresi Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke’de nâzil olmuştur. 18, 19 ve 20. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 30 (otuz) âyettir. Secde Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Ahzab Suresi (33)

Ahzab suresi Medine’de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. “Ahzâb”, “hizb”in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur’an cüzünün dörtte birine de hizip denir. Bu sûrede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir. (Rivayete göre, bir takım ileri gelen müşrikler “Uhud” savaşından sonra Medine’ye gelmişler, münafıkların lideri Abdullah b. Übeyy’in evine misafir olmuşlardı. Hz. Peygamber bunlara, kendisiyle görüşmek üzere emân vermişti. Bu görüşme esnasında Resûlullah’a: Sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç, “onlar menfaat sağlayabilir, şefâat edebilir” de, biz de seni Rabbinle başbaşa bırakalım, dediler. Orada bulunan müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek istediler. Bunun üzerine, verilmiş olan emânın bozulması konusunda Allah’tan korkmalarını ve kâfirler ile münafıkların sözlerine boyun eğmemelerini, Resûlullah’ın şahsında müminlerden isteyen 1. âyet nâzil oldu. Ahzab Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Sebe Suresi (34)

Sebe Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir. Yalnız 6. âyeti Medine’de inmiştir. Sûre adını, Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebe’ kelimesinin geçtiği 15. âyetten alır. Sebe Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Fatır Suresi (35)

Fatır Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. Fatır Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Yasin Suresi (36)

Yasin suresi, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke’de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûreye isim olarak verilen “yâsîn”in, genellikle “Ey insan!” manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber’dir. Yâsîn sûresi Kur’an’ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. Yasin Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Saffat Suresi (37)

Saffat suresi adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eden bu sûre, Mekke’de inmiştir. 182 (yüzsekseniki) âyettir. İlk üç âyette, saf tutmuş meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek Allah’ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Saffat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Sad Suresi (38)

Sad suresi Kamer sûresinden sonra Mekke’de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır. Sad Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Zümer Suresi (39)

Zümer Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 75 (yetmişbeş) âyettir. Yalnız 53 – 55. âyetler Medine’de inmiştir. Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen “zümer” kelimesinden almıştır. Zümer Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mümin Suresi (40)

Aynı zamanda Gâfir adını da taşıyan Mümin suresi, 85 (seksenbeş) âyettir. 56 ve 57. âyetleri Medine’de inmiştir. Adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 – 45. âyetlerden alır. Mümin Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Fussilet Suresi (41)

Fussilet suresi Adını, 3. âyette geçen “fussılet” kelimesinden almıştır. Secde, Hâ, Mîm ve Mesâbih adları ile de anılan bu sûre, Mekke’de inmiştir. 54 (ellidört) âyettir. Fussilet Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Şura Suresi (42)

Şura suresi Mekke’de nâzil olmuştur, bu sûre 53 (elliüç) âyettir. Yalnız 23 – 26. âyetleri Medine’de inmiştir. Adını 38. âyette geçen ve müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren Şurâ kelimesinden almıştır. Şura Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Zuhruf Suresi (43)

Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah’ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sûre bu adla anılmıştır. Mekke’de inmiştir ve 89 (seksendokuz) âyettir. Zuhruf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Duhan Suresi (44)

Duhan Suresi Mekke’de inmiştir, sûre 59 (ellidokuz) âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen “duhan” kelimesinden almıştır. Duhan Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Casiye Suresi (45)

Casiye Suresi Mekke’de inmiştir. 37 (otuzyedi) âyettir. Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan “câsiye”den almıştır. Bu sûreye şerîat ve dehr sûresi de denilmiştir. Casiye Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Ahkaf Suresi (46)

Ahkaf suresi Mekke’de inmiştir; 35 (otuzbeş) âyettir. Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, “ahkaf” denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre Ahkaf adını almıştır. Ahkaf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Muhammed Suresi (47)

Muhammed suresi Adını Peygamberimizin isminden almıştır, aynı zamanda Kıtâl sûresi de denmiştir. Medine’de inmiştir, 38 (otuzsekiz) âyettir. Muhammed Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Fetih Suresi (48)

İçinde İslâm’ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine’de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir. Fetih Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hucurat Suresi (49)

Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine’de inmiştir. 18 (onsekiz) âyettir. Adını, dördüncü âyetteki “odalar” anlamına gelen “hucurât” kelimesinden alır. Hucurat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kaf Suresi (50)

Kaf suresi Mekke’de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. “Kaf” harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Kaf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Zariyat Suresi (51)

Zariyat suresi Mekke’de inmiştir. 60 (altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve “rüzgârlar” anlamına gelen “zâriyât” kelimesi, sûrenin adı olmuştur. Zariyat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tur Suresi (52)

Tur suresi Mekke’de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa’ya Tevrat’ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır. Tur Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Necm Suresi (53)

Necm suresi Mekke’de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. Necm Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kamer Suresi (54)

Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke’de inmiştir, 55 (ellibeş) âyettir. Kamer Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Rahman Suresi (55)

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Rahman Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Vakıa Suresi (56)

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir. Vakıa Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hadid Suresi (57)

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir. Hadid Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mücadele Suresi (58)

Mücadele suresi Medine’de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen “tecâdilü” kelimesinden alır. Mücadele Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Haşr Suresi (59)

Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir. Haşr Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mümtehine Suresi (60)

Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen,“imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir. Sûrede başlıca, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler arasındaki ilişkilere dair bazı uyarılar konu edilmektedir. Mümtehine Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Saf Suresi (61)

Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff ” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu edilmektedir. Saf Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Cuma Suresi (62)

Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “elCumu’a”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. Cuma Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Münafikun Suresi (63)

Münafikun suresi Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Münafikun Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tegabun Suresi (64)

Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “etTeğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir. Sûrede, başlıca mü’min olsun,kâfir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa çıkacağı konu edilmektedir. Tegabun Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Talak Suresi (65)

Talak Suresi Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“ boşamak demektir. Sûrede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir. Talak Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tahrim Suresi (66)

Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını Hz. Peygamber’in, helâlolan bir şeyi kendisine haram kıldığından söz eden ve “Tahrîm Âyeti” diyeadlandırılan birinci âyetten almıştır. Tahrîm, haram kılmak demektir. Sûredebaşlıca, Hz. Peygamber’in eşleriyle olan bazı münasebetleri ile, mutlu bir aileyuvasının oluşturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir. Tahrim Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mülk Suresi (67)

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Mülk Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kalem Suresi (68)

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir. Kalem Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hakka Suresi (69)

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir. Hakka Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mearic Suresi (70)

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir. Mearic Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nuh Suresi (71)

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır. Nuh Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Cin Suresi (72)

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiğiiçin “Cin sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldüktensonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir. Cin Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Müzzemmil Suresi (73)

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. Müzzemmil Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Müddessir Suresi (74)

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir. Müddessir Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kıyamet Suresi (75)

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir. Kıyamet Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İnsan Suresi (76)

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir. İnsan Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mürselat Suresi (77)

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir. Mürselat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nebe Suresi (78)

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Nebe Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Naziat Suresi (79)

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir. Naziat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Abese Suresi (80)

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir Abese Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tekvir Suresi (81)

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır. Tekvir Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İnfitar Suresi (82)

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir. İnfitar Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Mutaffifın Suresi (83)

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir. Mutaffifın Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İnşikak Suresi (84)

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir. İnşikak Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Büruc Suresi (85)

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc”kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir. Büruc Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tarık Suresi (86)

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir. Tarık Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

A’la Suresi (87)

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir. A’la Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Gaşiye Suresi (88)

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye”kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Gasiye Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Fecr Suresi (89)

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. Fecr Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

 Beled Suresi (90)

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir. Beled Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Şems Suresi (91)

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Şems Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Leyl Suresi (92)

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir. Leyl Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Duha Suresi (93)

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir. Duha Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İnşirah Suresi (94)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. İnşirah Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tin Suresi (95)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir. Tin Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Alak Suresi (96)

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak”kelimesinden almıştır. Alak Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kadir Suresi (97)

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. Kadir Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Beyyine Suresi (98)

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. Beyyine Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Zilzal Suresi (99)

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. Zilzal Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Adiyat Suresi (100)

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. Adiyat Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Karia Suresi (101)

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. Karia Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tekasür Suresi (102)

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğunçokluğuyla övünmek demektir. Tekasür Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Asr Suresi (103)

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Asr Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Hümeze Suresi (104)

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Hümeze Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Fil Suresi (105)

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Fil Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kureyş Suresi (106)

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır. Kureyş Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Maun Suresi (107)

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. Maun Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kevser Suresi (108)

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır. Kevser Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Kafirun Suresi (109)

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Kafirun Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nasr Suresi (110)

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. Nasr Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Tebbet Suresi (111)

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Tebbet Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

İhlas Suresi (112)

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlas Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Felak Suresi (113)

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Felak Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

Nas Suresi (114)

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. Nas Suresi Türkçe Meal Oku , Arapça Oku

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.