Kuran’ı Kerim

KURAN’I KERİM
1 Fatiha Suresi
2 Bakara  Suresi
3 Al-i İmran Suresi
4 Nisa Suresi
5 Maide Suresi
6 Enam Suresi
7 Araf Suresi
8 Enfal Suresi
9 Tevbe Suresi
10 Yunus Suresi
11 Hud Suresi
12 Yusuf Suresi
13 Rad Suresi
14 İbrahim Suresi
15 Hicr Suresi
16 Nahl Suresi
17 İsra Suresi
18 Kehf Suresi
19 Meryem Suresi
20 Ta Ha Suresi
21 Enbiya Suresi
22 Hac Suresi
23 Müminun Suresi
24 Nur Suresi
25 Furkan Suresi
26 Şuara Suresi
27 Neml Suresi
28 Kasas Suresi
29 Ankebut Suresi

30 Rum Suresi
31 Lokman Suresi
32 Secde Suresi
33 Ahzab Suresi
34 Sebe Suresi
35 Fatır Suresi
36 Yasin Suresi
37 Saffat Suresi
38 Sad Suresi
39 Zümer Suresi
40 Mümin Suresi
41 Fussilet Suresi
42 Şura Suresi
43 Zuhruf Suresi
44 Duhan Suresi
45 Casiye Suresi
46 Ahkaf Suresi
47 Muhammed Suresi
48 Fetih Suresi
49 Hucurat Suresi
50 Kaf Suresi
51 Zariyat Suresi
52 Tur Suresi
53 Necm Suresi
54 Kamer Suresi
55 Rahman Suresi
56 Vakıa Suresi
57 Hadid Suresi
58 Mücadele Suresi

59 Haşr Suresi
60 Mümtehine Suresi
61 Saf Suresi
62 Cuma Suresi
63 Münafikun Suresi
64 Tegabun Suresi
65 Talak Suresi
66 Tahrim Suresi
67 Mülk Suresi
68 Kalem Suresi
69 Hakka Suresi
70 Mearic Suresi
71 Nuh Suresi
72 Cin Suresi
73 Müzzemmil Suresi
74 Müddessir Suresi
75 Kıyamet Suresi
76 İnsan Suresi
77 Mürselat Suresi
78 Nebe Suresi
79 Naziat Suresi
80 Abese Suresi
81 Tekvir Suresi
82 İnfitar Suresi
83 Mutaffifın Suresi
84 İnşikak Suresi
85 Büruc Suresi
86 Tarık Suresi
87 A’la Suresi

88 Gaşiye Suresi
89 Fecr Suresi
90 Beled Suresi
91 Şems Suresi
92 Leyl Suresi
93 Duha Suresi
94 İnşirah Suresi
95 Tin Suresi
96 Alak Suresi
97 Kadir Suresi
98 Beyyine Suresi
99 Zilzal Suresi
100 Adiyat Suresi
101 Karia Suresi
102 Tekasür Suresi
103 Asr Suresi
104 Hümeze Suresi
105 Fil Suresi
106 Kureyş Suresi
107 Maun Suresi
108 Kevser Suresi
109 Kafirun Suresi
110 Nasr Suresi
111 Tebbet Suresi
112 İhlas Suresi
113 Felak Suresi
114 Nas Suresi

Saffat Suresi 37. inci sure Saffat Suresi Saffat suresi adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki...
07.07.2020
258
Yasin Suresi 36. ıncı Sure Yasin Suresi Yasin suresi, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke’de inmiştir. 83...
06.07.2020
909
Fatır Suresi 35. inci Sure Fatır Suresi Fatır Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. Fatır Suresi kaç sayfa? Fatır...
05.07.2020
4.730
Sebe Suresi 34. üncü sure Sebe suresi Sebe Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir. Yalnız 6. âyeti Medine’de inmiştir....
04.07.2020
151
Ahzab Suresi 33. üncü Sure Azhab Suresi Ahzab suresi Medine’de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. “Ahzâb”, “hizb”in çoğuludur. Topluluk, gurup,...
03.07.2020
156
Secde Suresi 32. inci Sure Secde Suresi Secde Suresi Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke’de nâzil olmuştur....
02.07.2020
133
Lokman Suresi 31. inci Sure Lokman Suresi Lokman Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu...
01.07.2020
146
Rum Suresi 30. uncu Sure Rum Suresi Rum Suresi  Mekke’de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan...
30.06.2020
185
Tur Suresi Türkçe Meali 52,inci Sure Tur Suresi Tur suresi Mekke’de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve...
27.06.2020
202
Ankebut Suresi 29. uncu Sure Ankebut Suresi ANKEBUT Suresi Mekke’de nâzil oldu, sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. “Ankebût”, örümcek demektir. 41....
26.06.2020
151
Kasas Suresi 28. inci Sure Kasas Suresi Kasas suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52...
25.06.2020
147
Neml Suresi 27. inci Sure Neml Suresi Neml Suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. “Neml” karınca demektir. 18. âyetinde,...
23.06.2020
133
Şuara Suresi 26. ıncı Sure Şuara Suresi Mekke’de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri...
22.06.2020
148
Furkan Suresi 25. inci Sure Furkan Suresi Furkan Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine’de nâzil...
21.06.2020
161
Nur Suresi 24. üncü Sure Nur Suresi Nur Suresi, 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine’de nâzil olmuştur. “Nûr...
20.06.2020
231
Müminun Suresi 23. üncü Sure Müminun Suresi Müminun suresi; 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa...
19.06.2020
298
Hac Suresi 22. Sure Hac Suresi Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine’de, diğerleri...
18.06.2020
222
Taha Suresi 20.inci Sure Ta ha Suresi Ta Ha Suresi 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki...
17.06.2020
241
Meryem Suresi 19. Uncu Sure Meryem Suresi Meryem suresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58....
16.06.2020
435
Kehf Suresi 18. inci Sure Kehf Suresi Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine’de nâzil...
12.06.2020
260
İsra Suresi 17. inci Sure İsra Suresi İSRA Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73...
12.06.2020
230
Nahl Suresi 16. ıncı Sure Nahl Suresi Nahl suresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir....
10.06.2020
215
Hicr Suresi 15. Sure Hicr Suresi Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87’si Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Hicr, bir yer...
09.06.2020
217
İbrahim Suresi 14.üncü Sure İbrahim Suresi İbrahim suresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir....
07.06.2020
231
Hud Suresi 11.inci Sure Hud Suresi Hud sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de...
06.06.2020
224
Yunus Suresi 10. uncu Sure Yunus Suresi Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine’de,...
05.06.2020
175
Tevbe Suresi 9. uncu Sure Tevbe Suresi Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir....
03.06.2020
229
Enfal Suresi 8. Sure Enfal Suresi Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. Enfâl,...
31.05.2020
215
A’raf Suresi 7. Sure A’raf Suresi A’râf sûresi Mekke’de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A’râf’ta yani...
30.05.2020
239
En’am Suresi 6. Sure En’am Suresi En’âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine’de,...
28.05.2020
768
Maide Suresi 5. inci Sure Maide Suresi Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine’de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir....
27.05.2020
193
Yusuf Suresi 12. inci Sure Yusuf Suresi Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de...
25.05.2020
279
Nisa Suresi 4. Sure Nisa Suresi Hicretten sonra Medine’de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede daha...
23.05.2020
234
Al-i İmran Suresi 3.Sure Al-i İmran Suresi Medine’de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem’in babasının mensup...
22.05.2020
285
Nas Suresi Türkçe Meali 114 – Nas Suresi Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
23
Felak Suresi Türkçe Meali 113 – Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir suresi kaç sayfa...
19.05.2020
32
İhlas Suresi Türkçe Meali 112 – İhlas Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir....
19.05.2020
27
Tebbet Suresi Türkçe Meali 111 – Tebbet Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. suresi kaç sayfa...
19.05.2020
31
Nasr Suresi Türkçe Meali 110 – Nasr Suresi Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
26
Kafirun Suresi Türkçe Meali 109 – Kafirun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
30
Kevser Suresi Türkçe Meali 108 – Kevser Suresi Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok...
19.05.2020
27
Maun Suresi Türkçe Meali 107 – Maun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. suresi kaç...
19.05.2020
21
Kureyş Suresi Türkçe Meali 106 – Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır. suresi...
19.05.2020
28
Fil Suresi Türkçe Meali 105 – Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin...
19.05.2020
13
Hümeze Suresi Türkçe Meali 104 – Hümeze Suresi Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir suresi...
19.05.2020
28
Asr Suresi Türkçe Meali 103 – Asr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir....
19.05.2020
19
Tekasür Suresi Türkçe Meali 102 – Tekasür Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğunçokluğuyla övünmek...
19.05.2020
30
Karia Suresi Türkçe Meali 101 – Karia Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey...
19.05.2020
32
Adiyat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 100 – Adiyat Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir....
19.05.2020
19
Zilzal Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 99 – Zilzal Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. suresi...
19.05.2020
29
Beyyine Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 98 – Beyyine Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. suresi...
18.05.2020
27
Kadir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 97 – Kadir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için...
17.05.2020
34
Alak Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 96 – Alak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen...
15.05.2020
36
Tin Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 95 – Tin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir suresi kaç...
14.05.2020
41
İnşirah Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 94 – İnşirah Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek...
12.05.2020
42
Duha Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 93 – Duha Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti...
10.05.2020
39
Leyl Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 92 – Leyl Suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir...
09.05.2020
31
Şems Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 91 – Şems Suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci...
09.05.2020
31
Beled Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 90 – Beled Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk...
06.05.2020
44
Fecr Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 89 – Fecr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci...
05.05.2020
37
Gaşiye Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 88 – Gaşiye Suresi Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci...
04.05.2020
29
A’la Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 87 – A’la Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci...
03.05.2020
75
Tarık Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 86 – Tarık Suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci...
02.05.2020
34
Büruc Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 85 – Büruc Suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci...
01.05.2020
38
İnşikak Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 84 – İnşikak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci...
28.04.2020
35
Mutaffifın Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 83 – Mutaffifın Suresi Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk...
27.04.2020
40
İnfitar Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 82 – İnfitar Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci...
26.04.2020
38
Tekvir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 81 – Tekvir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci...
24.04.2020
39
Abese Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 80 – Abese Suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci...
23.04.2020
42
Naziat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 79 – Naziat Sresi Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci...
22.04.2020
40
Nebe Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 78 – Nebe Suresi Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci...
21.04.2020
38
Mürselat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 77 – Mürselat Suresi Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci...
20.04.2020
43
İnsan Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 76 – İnsan Suresi Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci...
17.04.2020
33
Kıyamet Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 75 – Kıyamet Suresi Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci...
16.04.2020
51
Müddessir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 74 – Müddessir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci...
15.04.2020
32
Müzzemmil Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 73 – Müzzemmil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci...
13.04.2020
37
Cin Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 72 – Cin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden...
10.04.2020
62
Nuh Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 71 – Nuh Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh...
09.04.2020
73
Mearic Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 70 – Mearic Suresi Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü...
07.04.2020
52
Hakka Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 69 – Hakka Suresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci...
06.04.2020
31
Kalem Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 68- Kalem Sûresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette...
05.04.2020
53
Mülk Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle 67 – Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden...
04.04.2020
67
Fatiha Suresi 1 inci Sure Fatiha Suresi Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için...
01.04.2020
546
Tahrim Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle Tahrim suresi Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını Hz. Peygamber’in, helâlolan bir...
17.07.2017
103
Talak Suresi 65. inci Sure Talak Suresi Talak Suresi Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“...
15.07.2017
96
Tegabun suresi Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “etTeğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları,...
13.07.2017
88
Münafikun suresi Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. suresi kaç...
08.07.2017
87
Cuma Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “elCumu’a”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca,...
06.07.2017
69
Saf Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff ” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi...
05.07.2017
93
Mümtehine Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye...
22.05.2017
111
Haşr Suresi Türkçe Meali 59 – Haşr Suresi Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden...
21.05.2017
159
Mücadele Suresi Türkçe Meali 58 – MÜCADELE SURESİ Mücadele suresi Medine’de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen “tecâdilü”...
20.05.2017
146
Hadid Suresi Türkçe Meali 57 – HADİD SURESİ Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden...
18.05.2017
108
Vakıa Suresi Türkçe Meali 56 – VAKIA SURESİ Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden...
16.05.2017
203
Rahman Suresi Türkçe Meali 55  – RAHMAN Suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın...
15.05.2017
126
Kamer Suresi Türkçe Meali 54 – KAMER Suresi Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke’de...
14.05.2017
132
Necm Suresi Türkçe Meali 53 – NECM SURESİ Necm suresi Mekke’de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. suresi kaç sayfa suresi kaçıncı...
13.05.2017
127
Zariyat Suresi Türkçe Meali 51 – ZARİYAT SURESİ Zariyat suresi Mekke’de inmiştir. 60 (altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve “rüzgârlar”...
11.05.2017
148
Kaf Suresi Türkçe Meali 50- KAF SURESİ Kaf suresi Mekke’de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. “Kaf” harfi ile başladığı için bu...
10.05.2017
140
Hucurat Suresi Türkçe Meali 49 – HUCURAT Suresi Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları...
09.05.2017
634
12