Zamanın imamı (İmam’ı Zaman)

Zamanın imamı (İmam’ı Zaman)

İmam Ez Zaman

‘’ Azizim;

Nur görmeye başlayan için velayet makamına ulaştı denir.
Nur âlem, meleki âlemdir.
Meleklerin yani nurların görülmesi demek, dua eden kişinin duaları kabul görüyor,alem meleklerden güç kudret alıyorlar demektir. O nurlar okunan duaların karşılığında yaratılan meleklerdir.
Nur gören müminlere allah dostu VELİYYULLAH denir.
Velayetin dereceleri vardır.
En üst derecede her devirde, kişisel miracını yaşamış,
NURU TEVHİT ‘e ulaşmış bir zat-kişi vardır.
O kişiye tasavvuf literatüründe İMAM-EZ ZAMAN
”zamanın imamı” yani manevi açıdan çağının yöneticisi denir.
Birçok başka isimle de anılmakla beraber en kısası İmam ez zamandır.
Çağının imamı olan veli efendimizin manevi mührü ve manevi kılıcı-yani ilmi ile hizmet etmek üzere çağının yetkili ve sorumlusudur..
İlmi, yetenekleri, tevhitte verilen yetkileri ve gayreti kadar çağına önderlik yapar…
O dönemde felekler o zatın meşrebine göre devreder.
Meşrebini ise tevhidindeki nurun vasıfları tayin eder.
Eğer kırmızı nur ile tevhit olduysa Hz Mevlana gibi…
Çağı İslam âlemi için bir imtihan çağıdır. Celali nur o çağda maddi âlemde işlenmiş cümle günahları yakar yok eder. (moğol istilası)
Eğer zat tevhidinde yeşil nur ile ulu divana davet edildi ise o kişinin zamanı kemal ile ilmi ve içtima-i gelişmelerle, imar ve medeniyetle geçer. Hacı Bayram veli ve Akşemseddin Hz gibi, yapılan devrimlerle o ana kadar yaşanılan çağın adını değiştirir.
Eğer beyaz nur ile tevhide ulaşıldı ise İslam’ın nuru barış içinde çağın imkânlarınca her yere ulaşır.
Eğer sarı nur ile tevhit gerçekleştiyse Hz Ömer zamanı gibi adaletle ve zaferlerle taçlanır.
Eğer mavi nur ile tevhit olunduysa Hz Ali kaddese sırruhu hazret zamanı gibi fitne, fücur, nifak fesat birliği ve dirliği, diriliği bozar.
Bu tevhitlerin hangi nur ile olacağına kul karar veremez.
Bu makamlara çalışmakla ulaşılamaz,
ilahi takdirdir ancak çalışmadan da elde edilemez.
Bu ümmül kitapta ezeli olarak kaydedilmiş,
değişmez kaderin zamana düşen nasibidir.
Ezelden ebede her ne yaratıldı ise O allah’ın ezeli takdirinin bir sonucudur.
‘’Âlemlerin rabbi dilemedikçe siz dileyemezsiniz.’’ayet meali.
Allah vardır başka ilah yoktur. Bütün isimler ve bütün ordular, kullar, varlıklar O’nun zahire yansımasından ibarettir.
Selam ve dua ile.’’

Tevhidi Hakikat beyanı

Âdem o yasak meyve buğdayı vah’yen yedi
Tevhit oldu şerefen sıfatı Seyfullah oldu.
Tevhidi sarı nur ile şerefi Müşteride idi
Cennetten çıkışlarına sebep buğday oldu
Şit peygamberin tevhidi beyaz nur ile oldu
Cemâlullah ilminde en büyük kemali buldu
Hikmetullah’ta benzersiz bir gül demeti oldu
Hakikat kemalden zuhur etti cemal nişanı
İdris aleyhisselam tevhidi nerede oldu
İhsan ilahi mirac şerefi kamerde oldu
Beyaz nuru cemal zatına sıfatullah oldu
Lütfü hakkın kemanlından gördü nur cemalini
Nuh aleyhisselam siyah nur ile oldu tevhit
O nedenle tufanla kavmini etmişti tehdit
Müminlerini bir sefineyle necat eyledi
Ondan Nuh Necibullah isminin mazharı oldu
İbrahim aleyhisselamın tevhidi siyah nur
O nurun eserinden beytullah bina oluptur
Hakikatin keşfine katkısı azim olmuştur
Nemrut’un helâkına sebep o siyah nur oldu.
Salih peygamberin tevhidi beyaz nur ileydi
Allah Teâlâ her duasına buyur söyledi
Mucizeleri kayadan deve zuhur eyledi
Semut Kavmi’ni mahveden ol mucize oldu.


Musa Kelimullah tevhidi kırmızı nur idi
Onun için beyhud hale gelip düşüp bayıldı
Cebrail kalbine masaj yaptı derken ayıldı
İçi beyazdı o nurun, cemal ihya eyledi.
Davut aleyhisselam tevhidi mor nur ileydi
Merih makamından zuhur onu melik eyledi
Hakikat hükmünde hikmetli çok sözler söyledi
Merih saltanat sahibine pek yararlı oldu
Hz Süleyman’ın tevhidi şems şerefindeydi
Makamı dostluk varlığı o nur teshir eyledi
Cihanda hükmünü emsalsizce icra eyledi
Saltanatı hem namı doldurdu iki cihanı
İsa aleyhisselam tevhidi mavi nur idi
Zuhal Utarit’ten semaya anı refiğ etti
Anlaşılır değil idi bu çekiliş yahut refiğ
Rahmaniyet sırrıdır bilir tevhit ehli anı
Muhammed Mustafa’nın tevhidi yeşil nur idi
Miracı Zühre’de cemalde hem kemalde idi
Şeriat hakikat sırrı marifet kemal idi
Nuru ilahi kemalde cemal tevhit nişanı
Meratibi zat tevhit olan sekiz peygamberdir
Diğer peygamberler tümü sıfat enbiyasıdır
Bu sekiz peygamber sahibi suhuf ya kitaptır
Diğer peygamberler en son kitaplara uydu


Hazreti Muhammed’in tevhidinden kemal oldu
Kemalden nazil olan vahiyleden Kuran oldu
Zatı hatem ül enbiya, kelamı kadim oldu
Kuran; kıyamete kadar eksiksiz tam korundu
Muhammed’in vekili olarak kimler gelecek
Nuru sıfatullah onu hikmeten tevhit edecek
Zatlar bihakkın ilm-i ledünü elbet bilecek
Kurana tabi olarak halka hizmet edecekler
Ebubekir’le hilafet başladı seçim haktır
Zamanı cemalde geçti lakabı Sıddık paktır
Hikmetullah’ta bilinen mutlak bir hakikattır
Kemal marifetullahta olmuştu çoktan tevhidi
Hazreti Ömer müşteride sarı nurla tevhit oldu
Onun için cihan nuru adaletle leba lep doldu
Yazık şahadetine yaptığı bir efal sebep oldu
İçi kırmızı dışı beyaz müdevver nur kabız sıfatı
Hazreti Osman Utaritte mavi nur ile tevhit oldu
Utarit’in hikmetinden her yer fesatla doldu
Muaviye’nin zuhuruna o mavi nur sebep oldu
Tevhidin hikmetiydi kan dökülmek kader oldu
Hazreti Ali’nin makamı âlisi şemsti dostluktu
Önü Utarit hikmeten mavi nur ile tevhit oldu
Muaviye Utarit’ten teshir eyledi şemsin dostu
Ali’nin kudreti kuvveti Utarit’e mahkûm oldu

Şehit edildi sabırla mücadele ederken şemste
Utarit Şemsi hikmeten teshir eder elbet her işte
Celâlullah fırsat buldu üst üste bu denk düşüşte
Ol dahi gani settara verdi zamansız tatlı canını İmam-ı Hasanın tevhidi cemâlullahtadır
Müşteri makamı adalet nuru limon sarısıdır
Zehir içirerek şehit eden nikâhlı karısıdır
Maalesef sırrı süphan’a murat almadan gitti
Hazreti Hüseyin kırmızı nur ile tevhittir
Günü Şems günüydü renk turuncu renktir
Utarit önünde teshir etti şemsi yezit galiptir
O dahi Kerbelada teslim etti cananına canı
İmamı Zeynel Abidin tevhidi Utarit’te mavi nur
Birbirini öğrettiler hep Şemste kaldılar belli bu sır
Keşfedilememiş, şems cemal ama önü-sonu celâldır
Utarit ten Zuhal teshir edip aldı hapse attı onu.
Beşinci imam olarak Muhammed Bakır tevhit oldu
Altıncı Caferi Sadık merihte tevhit hem şehit oldu
Yedinci imam Musa Kazım şems şerefinde tevhitti
Utarit günü Çarşamba hemen inzivaya çekildi
İbadet etmek artık gece gündüz berdevam oldu.
Ondan sonra imamet İmam Ali Rızaya geçti
Ehli Beyt bu hususta çok acı şerbetler içti
Tevhidi şems şerefinde Zuhal gününde oldu
Yazık çarkı felek semada hep aksine döndü
Dokuzuncu Muhammed el Tâki’nin tevhidi
Cumartesi günü merih saatinde celâlde idi
Sıfatullahta celal onu hemen istifrak etti


Onuncu imam Ali el Naki’dir nuru tevhidi
Merih gününde Zuhal saatinde celalda idi
Hikmetullah’tan tecelli hep celalden oldu
Bir türlü açamadılar maalesef perde-i celali
On birinci İmama el askeri müşteri günü
Şems saati tevhidi yine tecelli celâlden idi
Celal şiddetle tecelli edince kemalât gitti
Zahiren Ehli beytin şeref şanı mahvoldu bitti
On ikinci imam olan imam Muhammed el Mehdi
Salı günü şems saatinde nuru tehide yetişti
İlmi ledünde evkattaki ilim bir türlü bilinemedi
Sırrı efalden ise asla ve asla haber alınamadı
Andan sair evliyalara tevhit hem yetki geçti
O andan itibaren hakayık birden bire değişti
Devran bu zaman geldi Hafız Hüseyin yetişti
Ancak şeref buldu semada cemal nur hilali
Artık açıldı batından ehli imanın sancağı
Benim tevhidim sıfatullah’ta nuru kemaldır
Celal cemal bir olup yeşil nurum kemaldir
Esma efal evkat bilindi nurum kemal oldu
Ey hafız Hüseyin Kemal şimdi sen hazır ol
Bütün ceddin intikamın al celaldan bol bol
Her biri atandır onlara da hizmetkâr ol
Kasıp kavurayım şimdi ben de pes ol celalı
Bunca tevhitlerden geçtim geldim bu zaman
Adım Hafız Hüseyin kemal imam-ı ez zaman
Yeşil nurdadır tevhidim Kemal bil ey ehli iman
Saadetten saadete erdireyim şimdiki zamanı
Sıfatım sıfatullah’ tır ilm-i hikmetullah’ta
İlm-i ledünde marifetullah kudretullah’ta
Sırrı sübhandır nuru kudret sıfatullah’ta
Hikmette nuru kemaldır her işim kemal oldu
Nuru kudretullah’ta sıfatullah ile tevhit oldum
Sırrı marifetullah’ta biiznillah ilm-i ledün bildim
Efal-i marifetullah’ta kudreti derya oldum
Hikmetullah sırırında eder her efalim tecelli
Hafız Hüseyin kemal adım bu zaman geldim cihana
Büründüm nuru tevhidimde sıfatullah yeşil nuruna
Ömrümce çok yardım edeceğim islama, ehli imana
Sırrı marifetullah’ın yeterince bilindi ilm-i ledünü.
Selam es Selame Hacı Ali BAYRAM

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir