Esma El Hüsna Abdulkadir Ceyli [Ks] ALLAH TELA’NIN ISIM VE SIFATLARI

28.10.2016
412
Esma El Hüsna Abdulkadir Ceyli [Ks] ALLAH TELA’NIN ISIM VE SIFATLARI

Esma El Hüsna Abdulkadir Ceyli [Ks] ALLAH TELA’NIN ISIM VE SIFATLARI

Esma El Hüsna Abdulkadir Ceyli [Ks]

ALLAH TELA’NINISIM VE SIFATLARI;

Dör t başlık altında incelenir…

1- Zâtî isimler ve sıfatlar 2- Celâlî isimler ve sıfatlar 3- Kemâlî müşter ek isimler ve sıfatlar 4- Cemâlî isimler ve sıfatlar

Aşağıda hepsini kısımlarına gör esır almış bulunuyorum.

1. ZÂTÎ ISIMLER VE SIFATLAR

Allah<celil> es-Samed<celil> el-Ahad el-Kuddûs el-Vâhid el-Hayy el-Fer d en-Nûr el-Vitr el-Hakk

2- CELÂLÎ ISIMLER VE SIFATLAR

el-Kebîr er -Rakîb Zü’l-batş el-Müteal el-Vâsi’ el-Basîr el-Azîz eş-Şehîd ed-Deyyân el-Azîm el-Kavî el-Muazzib el-Celîl el-Metîn el-Mufaddıl el-Kahhâr el-Mümit el-Mecîd el-Kâdir el-Muîd Zü’l-havl el-Muktedir el-Müntakim -ellezî lem yekûn lehü küfüvven ahad el-Mâcid -Zü’l-Celâli ve’l-ikr âm eş-Şedîd el-Mütekebbir el-Mâni’ el-Kâhir el-Kâbız ed-Dâr r el-Gayyûr el-Hâfız el-Vâr is Şedîdu’l-ikâb el-Müzil es-Sabûr el-Cebbâr (bu esmalar maneviyatta yeterince kemale erişmeden okunmaz.Kişi okuduğu esmanın tesirine girdiğinde nasıl çıkacağını bilmeden celal esmaları okumak doğru değildir.ehli her esmayı okur..esmalar kişinin elinin altındaki alet edevat gibidir..kullanmayı bilmeyen (tehlikeli aleti kullanmamalıdır)celal esması okumamalıdır:.)

3- KEMÂLÎ MÜŞTEREK ISIMLER VE SIFATLAR

er -Rahmân el-Vâlî el-Müteâlî el-Melik el-Kayyum Malikü’l-Mülk er -Rab el-Mukaddim el-Muksid el-Müheymin el-Muahhir el-Câmi el-Hâlik el-Evvel el-Ganî es-Semi’ el-Âhir ellezî leyse ke müslıhi şey’ün el-Basîr ez-Zâhir el-Muhît el-Hakem el-Bâtın es-Sultan el-Adl el-Velî el-Mür îd el-Hakîm el-Mütekellîm vedud ,Macit,,mülk,mümin,bar iu,masur ,,muktedir ,muiz, bir r ,müntakim,,affü,r aüf,zülcelalii velikr am,mukit,semiğ, azıym,gaffar , habir ,kebir , hafız,,hasip,r akip,ker im,vasi, mecid,bais,şehid,vekil,kavi,metin, hamid,mübdi,muid,,gani,muğni, mani,dafi,bediğ,mün’im ( Bu isimler dahi cemali esmalar talim edildikten sonra zikir edilmelidir.Çift tarafı kesen kılıç gibidir,kullanmayı bilmenin adına marifetullah denir.)

4- CEMÂLÎ ISIMLER VE SIFATLAR

el-Alîm el-Muiz el-Vâcid er -Raşîd er -Rahîm el-Hafîz ed-Dâim el-Kar îb es-Selâm el-Mükît el-Bâkî el-Mücmil el-Mü’min el-Mükît el-Bir r el-Mucîb el-Bâr i el-Hasîb el-Münim el-Kefîl el-Musavvir el-Cemîl el-Afüvv el-Hannân el-Gaffâr el-Halîm el-Gatûr el-Mennân el-Vahhâb el-Ker îm er -Raûf el-Kâmil el-Fettâh el-Vekîl el-Muğnî -lem yelid ve lem yûled el-Bâsit el-Hamîd el-Mûtî el-Kâfî er -Rafi’ el-Mübdî en-Nafî’ el-Cevâd el-Latîf el-Hayy el-Hâdî Zü’t-tavl el-Habîr es-Sabûr el-Bedî’ eş-Şâfî er -Rezzâk el-Mütekellim el-Müafî (Talim edimesi gereken esmalar bunlardır )

Bilesin ki, ilâhî isimlerden ve sıfatlardan her ismin ve her sıfatın eseri vardır . İşte o eser cemâlin yâhut celâlin veyâhut kemâlin görünme yeridir .

Örneğin; – Ma’lûmât ya’nî bilinenler umûmiyetle “Alîm” isminin eseridir . O ma’lûmât, Hakk’ın ilminin görünme yeridir . – Aynı şekilde rahmet edilenler , ilâhî rahmetin gör ünme yerleridir . – Selâmete nâil olanlar “Selâm” isminin görünme yerleridir .

El-İnsânu’l Kâmil Abdulker îm Cîlî (k.s)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.