Namaz Sureleri

20.04.2017
487
Namaz Sureleri

Namaz Sureleri, Namazda Okunan Sureler, surelerin arapçası, türkçe meali, türkçe okunuşu ve sesli okunuşları:

Kadir Suresi – Namaz Sureleri

Fatiha suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

Ayetel Kürsi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Amenerrasulü – Namaz Sureleri

Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet)

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Hüvallahüllezi Suresi – Namaz Sureleri

Hüvallahüllezi (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet)

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü’min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Yasin Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Yasin
2- Vel kur’anil hakiym
3- İnneke le minel murseliyn
4- Ala sıratım müstekıym
5- Tenziylel aziyzir rahıym
6- Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7- Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8- İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9- Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10- Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11- İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12- İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13- Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14- İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15- Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16- Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17- Ve ma aleyna illel belağul mübın
18- Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19- Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20- Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21- İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22- Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23- E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24- İnnı izel le fı dalalim mübın
25- İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26- Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27- Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

28- Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29- İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30- Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31- Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32- Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33- Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34- Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35- Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36- Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37- Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38- Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39- Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40- Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41- Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42- Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43- Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44- İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45- Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46- Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47- Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48- Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49- Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50- Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51- Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52- Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53- İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54- Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun

55- İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56- Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57- Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58- Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59- Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60- Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61- Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62- Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63- Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64- Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65- El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66- Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67- Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68- Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69- Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
70- Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71- E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72- Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73- Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74- Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75- La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76- Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77- Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78- Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79- Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80- Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81- Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82- İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83- Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yasin
2- Hikmetli Kur’an’ın Hakk’ı için
3- Emin ol ki sen o risaletle gönderilen peygamberlerdensin
4- Bir sıratı müstakîm üzerindesin
5- Tenziliyle o Aziz Rahimin
6- İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
7- Celâlim Hakk’ı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar imana gelmezler
8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
9- Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
10- Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
11- Ancak zikri takip eden ve gaybde rahmana haşyet besleyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
12- Hakikat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şeyi açık bir kütükte bir “İmam-ı Mübîn” de ihsa etmişizdir

13- Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı
14-  O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile izzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz
15- Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz
16- Dediler: Rabbimiz bilir, inanın biz gerçek size gönderilmiş Resulleriz
17- Açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze değil
18- Doğrusu dediler: biz sizinle teşe’üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur
19- Dediler: sizin şum kuşunuz beraberinizde, ya. Nasihat edilirseniz öyle mi? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavmsınız
20- O esnada şehrin tâ ucundan bir er koşarak geldi, ey hemşerilerim: dedi: uyun o gönderilen Resuller’e
21- Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir
22- Hem neyime kulluk etmeyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz
23- Hiç, ben ondan başka mabudlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irâde buyurursa onların şefaati benden yana hiç bir şeye yaramaz ve Ben-î kurtaramazlar
24- Şüphesiz ben o vakit açık bir dalâl içindeyim
25- Haberiniz olsun ki ben Rabb’inize iman getirdim, gelin dinleyin beni
26- Denildi ki: haydi gir cennete! Keşke, dedi, nolurdu kavmım bilselerdi?
27- Rabbim bana ne mağrifet buyurdu. Beni ikram olunan kullarından kıldı

28- Arkasından ise kavminin üzerine Semâ’dan bir ordu indirmedik indirecek de değildik
29- O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler
30- Ey! ne hasret o kullara ki kendilerine her gelen Resul ile mutlaka istihzâ ediyorlardı
31- Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar
32- Ancak hepsi toplanıp bizim kıtımıza ihzar edilmişlerdir
33- Hem bir âyettir onlara ölü arz: biz ona hayat verdik ve ondan habbeler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar
34- Ve onda cennetler yaptık, hurma bağçeleri, üzüm bağları, neler! içlerinde kaynaklar akıttık
35- Yesinler diye mahsulünden ve kendi ellerinin mamulâtından, halâ şükretmiyecekler mi?
36- Tenzih o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
37- Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar
38- Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir
39- Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur
40- Ne güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler

41, 42- Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır
43- Dilersek onları gark da ederiz o vakit ne onlara feryadcı vardır, ne de onlar kurtarılırlar
44- Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka
45- Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
46- Kendilerine Rab’lerinin âyetlerinden her hangi bir âyyet de gelse mutlaka ondan yüz çevire geldiler
47- Allah’ın size merzuk kıldığı şeylerden hayra sarfedin denildiği zaman da onlara o küfredenler iman edenler için şöyle dediler, biz hiç yedirirmiyiz o kişiye ki Allah dilese ona yiyeceğini verirdi, siz apaçık bir dalâl içinde değil de nesiniz!
48- Ve ne zaman bu vaad, doğru iseniz? diyorlar
49, 50- Başka değil, tek bir sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir
51- Bir de sur üfürülmüştür ne baksınlar kabirlerinden Rab’lerine doğru akın ediyorlardır
52- Eyvah, başımıza gelenlere derler: kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden? Bu işte, o Rahman’ın vaad buyurduğu, doğru imiş o gönderilen Resuller
53- Başka değil, sâde bir tek sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza ihzar edilmişlerdir
54- Artık bu gün hiç kimseye zerrece zulmedilmez, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz

55- Cidden eshab-ı cennet bu gün bir şuğl içinde zevk etmektedirler
56- Kendileri ve zevceleri erîkeler üzerine kurulmuşlardır
57- Onlara orada bir meyve var: hem onlara orada ne iddia ederlerse var
58- Bir selâm, Rahim bir rabdan kelâm
59- Ve haydin ayrılın bu gün ey mücrimler!
60- And vermedim mi size? “Ey adem oğulları! Şeytan’a kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır” diye
61- “Ve bana kulluk edin doğru yol budur” diye
62- Böyle iken celâlıma karşı o içinizden bir çok cibilletleri yoldan çıkardı, ya o vakit sizin akıllarınız yokmıy dı?
63- Bu işte o cehennem ki vaadolunur dururdunuz
64- Bu gün yaslanın ona bakalım küfrettiğiniz için
65- Bu gün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları şehadet eyler: neler kesbediyorlardı.
66- Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
67- Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi
68- Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hılkatte onu tersine çeviriyoruz, hâlâ da akıllanmayacaklar mı?
69- Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da, o sâde bir zikir ve parlak bir Kur’an’dır
70- Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için

71- Şunu da görmediler mi? Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım (en’am) yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara malik bulunuyorlar
72- Ve onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binidleri var, hem de onlardan yiyorlar
73- Onlardan daha bir çok menfeatleri ve türlü içecekleri de var, hâlâ şükretmeyecekler mi?
74- Tuttular da Allah’dan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar
75- Onların onlara yardıma gücleri yetmez, onlar ise onlar için hazırlanan askerler
76- O halde onların lâkırdıları seni mahzûn etmesin, biz onların içlerini de biliriz dışlarını da
77- Görmedi mi o insan? biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi
78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: kim diriltir o kemikleri onlar çürümüşken? dedi
79- De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir
80- O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz
81- Ya gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk O, Alim O
82- Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir
83- Artık tesbih edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz

Duha Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

İnşirah Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa’na leke zikreke
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnne me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Tin Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vettiyni vezzeytuni
2- Ve turi siyniyne
3- Ve hazelbeledil’emiyni
4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin
5- Sümme redednahü esfele safiliyne
6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin
8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun o incire, o zeytine,
2- Sinin (Sina) dağına
3- ve bu güvenli beldeye ki,
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

Alak Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
2- Halekal’insane min ‘alak
3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem
4- Elleziy ‘alleme bilkalem
5- Allemel’insane ma lem ya’lem
6- Kella innel’insane leyatğa
7- Erra a hustağna
8- İnne ila rabbikerrü’câ
9- Eraeytelleziy yenha
10- Abden iza salla
11- Eraeyte in kane ‘alelhüda
12- Ev emara bittakva
13- Eraeyte in kezzebe ve tevella
14- Elem ya’lem biennallahe yera
15- Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
16- Nasıyetin kezibetin hatıeh
17- Felyed’u nadiyehu.
18- Sened’uzzebaniyete.
19- Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
9-10 – Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
14- O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
15-16 – Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
18- Biz de Zebanileri çağıracağız.
19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Beyyine Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk’ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Zilzal Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Adiyat Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak’a
5- Fe vesatne bihı cem’a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Tozu dumana karıştıranlara,
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Karia Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)…
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!

Tekasür Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta’lemun
4- Sümme kella sevfe ta’lemun
5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Asr Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Hümeze Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veylül li külli hümezetil lümezeh
2- Ellezıcemea malev ve addedeh
3- Yahsebü enne malehu ahledeh
4- Kella le yümbezenne fil hutameh
5- Ve ma edrake mel hutameh
6- Narullahil mukadeh
7- Elleti tettaliu alel ef’ideh
8- İnneha aleyhim mü’sadeh
9- Fi amedim mümeddedeh

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame’ye (cehenneme) atılacaktır!
5- Bildin mi Hutame nedir?
6- Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir
7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.

Fil Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kureyş Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Kureyş’e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Maun Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Kevser Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnnâ a’taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel’ebter

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kafirun Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

Nasr Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İhlas Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O ‘na bir denk de olmadı.

Felak suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi – Namaz Sureleri

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. muzafferan dedi ki:

  tamamı ŞİRK İLİMDEN UZAK KURAN RUHUNA AYKIRI EMEVİ TAYFASI BİR SAYFA

  1. Hacı Ali BAYRAM dedi ki:

   diğer sayfalarımız okumayı sürdürürsünüz inşaallah.
   namaz sayfalarından geçiver..niyaz sayfalarını oku lütfen.