Burçlar, Yıldızlar, islami Burçlar alemi

06.06.2020
16.628
Burçlar, Yıldızlar, islami Burçlar alemi

Burçlar, Yıldızlar, islami Burçlar alemi

Bismillahirrahmanirrahim

“Andolsun biz, gökte burçları yarattık. Ve onu bakanlar (ibret alanlar) için süsledik.” (Hicr, 15/16)

“Gökte burçlar yaratan ve orada bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay yapan Allah’ın şanı ne yücedir!” (Furkan, 25/61)

Her insan ana rahminde tahminen (280) gün kalır ve her kırk gününü bir yıldızın tesiri altında terbiye görmek sureti ile ve nasibine göre her birinden birer miktar feyiz almaktadır.Bu sebeple hangi yıldız cenin üzerinde fazla tesir etmiş ise o insan üzerinde belirli eserler muayyen izler bırakmaktadır.Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler….

Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve belli olan şey. Güneş sisteminde bulunan oniki takım yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke de burç denmiştir. Terim olarak ise, “gökteki bir takım yıldızlara ve yıldız kümelerine burç” denir. Burçlar on iki adettir. Bunların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini, her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekâbül ettikleri aylar şunlardır:

1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.

2) Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.

3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.

4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.

5) Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.

6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.

7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.

8) Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.

9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.

10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak

11) Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.

12) Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.

Aşağıda burçlarla ilgilenen Alimlerin Listesi verilmiştir..

1- MUHAMMED NUR’ÜL ARABİ VE FELEKLER KİTABI:

Seyyid Muhammed nur’ül Arabî; Astroloji ve varlığın oluşumu konusunda bir kitap yazmıştır.

Kitab’üd devair vel eflak

2-MEVLANA CELALEDDİN VE BURÇLAR:

Meşhur eseri MESNEVİ‘sinde, birinci cilt 750-755.ci beyitlerde şöyle anlatmaktadır.

“750. güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa; o, kendi yıldızı ile döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.

Talihli Zühre ( Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih’e (mars ) mensup ise cen, bühtan ( iftira ) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih ( uğursuzluk ) olmaz.

755. onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, tanrı nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa, o kimsenin zatı, kafirleri taşlayıp yakar.

Onun hışmı, bazen galip gelen, bazan mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Merih’in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.

760. O nuru, canlara Hak saçtı. Davetliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.

3-İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ VE BURÇLAR:

Bu konudaki bilgilerini ünlü eseri “MARİFETNAME” isimli kitabında uzun uzun açıklamıştır.

” Bu felekler le yıldızların, bu dönen ve seyreden varlıkların tabiatları, bu eşya ve aletlerin hepsi birer hayal gibidir. Asıl döndüren, yapan ve yaptıran hep Allah. Bütün bu halleri inceleyip düşünmek. Cenabı Hakkı bilmeye vesile olmak dolayısıyla hepsini insanın, kendi nefsinde bulması için yer ve göklerin, felekler le yıldızların durumları, bu Marifetname’de bu kadarcık anlatılmakla yetinilmiştir.

“Yıldızlar, meleklerin elinde mecbur ve hüküm altındadır. Melekler de Hak Teala’nın emri altındadır. Hepsi de O’nun irade ve kudreti ile hareket ederler.

Mesela, Güneş kuru, sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar bu keyfiyetleri ile alemde tasarruf ederler.

Ancak bütün bu işlerin yalnızca yıldızlara bağlanması hatadır, çünkü yıldızlar da, Hak’ın hükmüyle bu tasarrufu yapmaktadır.

Fezadaki yıldızlar ve güneş sistemindeki gezegenler ateş, hava, su, toprak gibi unsurlar ile madenler, nebatlar ve hayvanlar üzerinde tasarruf ederler. Hakiki meessir ise Rabbül Erbab’dır.

Burçlar ve gezegenler ise aletler ve sebepler gibidirler.”

“Bütün ulvi cisimlerin ( gök cisimlerinin ) sufli cisimlere ( yer cisimlerine ) çeşit çeşit tesirleri daima olduğundan; bütün halkın, şekil, hal, ahlak ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken, rast gelen baht ve talihine göre ( burçlardan gelen kozmik ışınımın ihtiva ettiği mananın beyinlere nakşedilmesi ile ) meydana gelmiştir.”

Ana rahminde nufte vaki olduğu saatte, baba ve annenin talileri hangi işte ise, o, nuftenin özüne tesirle işlenmiş olur.

Mesela; saadet, şakilik, anlayışsızlık, cimrilik, cömertlik, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaşama ve yaşamama, cemal ve kemal celal ve melal her ne hal üzere ise, o, nutfenin zatına tal’i olur. Çünkü o nutfe, ceninin cisminin Levh-i Mahfuzudur. Levh-i Mahfuz ise alemin aynasıdır.

O halde, said olan saadetini annesi karnında bulmuştur, şaki olan da şekavetini annesi karnında bulmuştur.”

4-ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVİ VE GÖRÜŞÜ:

HÜCCETULLAHİ’L BALİGA isimli eserinin 8’inci bölümünde şöyle anlatıyor:

” Astroloji alimi, yıldızlar belli bir görünümde oldukları zaman, onların kuvvetlerinden oluşan ve felek’in bir yerinde temessül eden bir ruhaniyetin meydana geleceğini bilir. Bu ruhaniyeti felekiyyat hükümlerini nakleden, yeryüzüne naklettiği zaman, insanların düşünceleri o ruhaniyet doğrultusunda değişir.

Aynı şekilde Arif-i Billah da bilir ki, şeriat dilinde, “Leyle-i mübareke ” diye isimlendirilen ve içerisinde her hikmetli işin ayrılıp karara bağlandığı özel bir vakit geldiğinde, melekut aleminde insan türünün özelliklerinden oluşan bir ruhaniyet oluşur.”

Her bir yıldız kendini meydana getiren manalar yönünde görevini yapmaktadır. Aslında onların, seninle benimle bir dertleri yoktur. Sadece yapmaları gerekeni yapmaktadırlar… Nasıl ki, yağmurun sizi ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız.

Kuran-ı Kerim’de HADİD süresi 22-23 ayetlerde:

“Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitapta yazılmıştır

Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler….

 

21 MARTLA 20 NİSAN KOÇ 21 NİSANLA 21 MAYIS BOĞA 22 MAYISLA 21 HAZİRAN İKİZLER

22 HAZİRANLA 23 TEMMUZ YENGEÇ

24 TEMMUZLA 23 AĞUSTOS ARSLAN

24 AĞUSTOSLA 23 EYLÜL BAŞAK

24 EYLÜLLE 23 EKİM TERAZİ

24 EKİMLE 22 KASIM AKREP

23 KASIMLA 21 ARALIK YAY

22 ARALIKLA 20 OCAK OĞLAK

21 OCAKLA 19 ŞUBAT KOVA

20 ŞUBATLA 20 MART BALIK

Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları

Yıldızın İsmi, Dostu, Düşmanı

ZÜHAL-MERİH-GÜNEŞ

MÜŞTERİ-AY-ZÜHRE

MERİH-ZÜHRE-UTARİD

GÜNEŞ-UTARİD-AY

ZÜHRE-AY-ZÜHAL

UTARİD-ZÜHRE-MÜŞTERİ

AY-MÜŞTERİ-MERİH

BURÇLARIN AYLARI VE GÜNLERİ

Burçlar Ayları Günleri Geceleri

KOÇ MART SALI, CUMARTESİ CUMA

BOĞA NİSAN CUMA PAZARTESİ

İKİZLER MAYIS ÇARŞAMBA PAZAR

YENGEÇ HAZİRAN PAZARTESİ SALI

ARSLAN TEMMUZ PAZAR PAZAR

BAŞAK AĞUSTOS CUMA ÇARŞAMBA

TERAZİ EYLÜL CUMA CUMA

AKREP EKİM CUMARTESİ PERŞEMBE

YAY KASIM PERŞEMBE,PAZAR CUMARTESİ

OĞLAK ARALIK CUMARTESİ PAZAR

KOVA OCAK PAZARTESİ ÇARŞAMBA

BALIK ŞUBAT PERŞEMBE CUMA

Yukarıdaki cetvelden anlaşılacağı gibi veçhile mesela burcu KOÇ olan bir kimse için bir şey okumak veya yazmak lazım gelse Salı veya Cumartesi günü veya Cuma gecesi okumak gerekir.

Koç burcunun ayı Mart olduğundan bu gün veya gecenin Mart ayında olması münasib ise de bazı ülemayı havasa göre ayın mutlak lüzumu yoktur. Asıl olan gün veya gecedir.

Ve en ziyade dikkat edilecek nokta da yapılacak işin kendisine mahsus olan saate tesadüf ettirilmesi ve bohorunun yakılmasıdır.

Birde şurasını unutmamak gerekir ki her ne iş için olursa olsun okunacak duanın ve yazılacak havasın en münasib zamanı Gece yarısından sonra güneş doğuncaya kadar olan zamandır.

 

          KOÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneşin koç burcunda iken yani 21 marttan 20 nisana efrenci tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkileri : Koç burcunun yıldızı MERİH tir. Tabiatı naridir. dost burcu İKİZLER düşman burcu YENGEC tir. Tabiatı itibari ile düşmanı sudur. Koç burcunun Şerefi kendi burcunun 198 uncu derecesidir. Bu burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yasamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Her hangi bir haksızlık karşısında hemen isyan edip kükreyiverirler. Bu tabiatları dolayısıyla onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocukluklarında fazla gürültücü ve haşarı olurlar. gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten kesbi sükunet ederler. bununla beraber gayet çalışkan cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik ve tembellik onları sıkar. Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiç bir başarısızlık ve güçlük kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Hücumda ve müdafada çabuk hareket ederler. Her hangi bir meseleyi kavrayış kabiliyeti çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. son derece cömerttirler. Her kesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden hile bazdan, iki yüzlü yapmacık kişilerden nefret ederler. Bu burçta doğan kadınlarda erkek gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşk ta vefakar , dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır. Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarı sağlarlar. Yinede bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta bir çok kere yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar. En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşk ta da talihlidirler. Erken evlenirler fakat çabuk ta boşanmaya mütemayildirler.

 

         BOĞA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş Boğa burcuna 21 Nisanda girer ve 21 Mayıs tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı ZÜHRE dir. Tabiati topraktır. Boğa burcunun dostu Yengeç , düşmanı Aslan burcudur. Tabiatı toprak olanlar tabiatı su olanlarla çok yakin ve samimi dost olurlar. Bu burcun tesiri altında doğanlarda en göze çarpan nokta aşırı derecede inatçı olmalarıdır. onlar inatlarında bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler. Maziye ve mevcut kıymetlere bağlılıkları fazladır. her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. sabırlıdırlar. Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlükler karşısında sebat etmesini bilirler. İhtiyatlı , vefakar ve sebatkardırlar. kendilerinde takip fikri çok yüksektir bir işe başladılar mı sonunu almadan ellerinden bırakmazlar. Ekseriyetle güzel yüzlü olurlar. İçlerinden bazıları egoisttirler. Bu burcun tesirinde doğanlar çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Boğa burcunun tesiri altında doğmuş kadınlar umumiyetle kavgacı ve kıskanç olurlar. fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler. Esasen bu burçta doğanlar aşk ta sevilmeyi sevmeye tercih ederler. Evlendikleri zaman kadın veya erkek iyi bir hayat arkadaşı olurlar. Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzlarına müdahale etmemek şartıyla. Talihleri her zaman kendilerine yar olmaz ama inat ve sebat ları onları müşkül durumdan kurtarır. Fakat yinede kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler. güzel sanatlara karşı istidatlari fazladır. girdikleri herhangi bir sanat şubesinde büyük muvaffakiyetler kazanırlar. çünkü yaratılışları onları sanata ve bilhassa ressamlığa sevk eder. konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamadan çekinirler. başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sıkılgan olmamakla beraber pekte girgin sayılmazlar. ama sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler

 

    İKİZLER BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

 
Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 21 Haziran tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı UTARİD tabiatı havadır. Dost burcu Aslan düşman burcu Balık tır. Yıldızı itibariyle dost yıldızı Güneş , düşman yıldızları Müşteri ve Zühal dir. İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiç bir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. içlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir. herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde “keşke böyle bir karara varmasaydım bunun aksi en doğru idi” diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz. Derhal bir his durumundan diğer bir duruma geçerler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayıverirler. Bunun için aşkta vefasızdır lar. Ayni zamanda karşısındakinin sadakatine de güvenmezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de güç karar verdikleri için ekseriye dünya evine çok geç girerler. Hatta bazen en büyük fırsatları kaçırılar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri GELMEZ. Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki karar vermek hususunda tereddüte düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak , arkadaşlık yapmak hakikatten güçtür. İkizler burcunda doğanlar , Koç ve ASLAN burcunda doğanlarla evlenirlerse muvazeneli bir yuva kurabilirler.

 

    YENGEÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş Yengeç burcuna 22 Haziranda girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı AY , tabiatı sudur.Dost burcu Boğa ve Balık düşman burcu Koç tur. Yıldızının (AY) dostu Müşteri , düşmanı Güneş tir. Yengeç burcunun madeni gümüştür. Bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyetle içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar. fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki  arayışları ile hamaratlıkta herkesten üstün olurlar. Fakat daha bir kaç dakika geçmeden bir parlayışları  balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan , içine çekilmiş, sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler. Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inatlarıyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak fakat tesirli ve devamlıdır. hayallerinde birçok şey icat ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. imkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini gerçek zannetmeleridir. onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz, ve bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendilerini de karşısındakileri de bedbaht ederler. Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar. Eğer Başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler.

 

      ARSLAN BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

 
Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Güneş tir. Dost burcu İkizler düşman burcu Boğa dir. Yıldızının dostu Utarid düşmanı AY dır. Arslan burcunun madeni Altın dır. Bu burcun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini , parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref , haysiyet , izzeti nefis ve insanlık duyguları pek yüksektir. En büyük bir menfaat karşısında bile benliklerinden, gururlarından en küçük fedakarlıkta bulunmazlar , kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten , yaltaklanmak tan da nefret ederler. Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gururları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere karşı merhametli büyüklere karşı saygılıdırlar. Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır. Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlak ilerleyebilirler.Cesur ve atılgandırlar. Bilhassa medeni cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar. Aşkta sadik ,vefakar ve dürüsttürler. Karşılarında kinden de ayni sadakati ve dürüstlüğü beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve hemen ayrılırlar (ya da keserler). Evlilik hayatında gerek koca olarak gerekse karı olarak kusursuzdurlar. kendileriyle evlenenleri muhakkak suretle bahtiyar ederler. Ve çok şanslıdırlar talih oyunlarında ekseriya kazanırlar.

 

       BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş Başak burcuna 24 Ağustos tarihinde girer 23 Eylül tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı UTARİD dir. Tabiatı TOPRAK tır. Bu burcun dostu AKREP düşmanı YAY dır. UTARİD yıldızının dostu ZÜHRE düşmanı MÜŞTERİ yıldızıdır. BAŞAK burcunun etkisi altında doğanlar çok becerikli çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir. işlerine ve kanaatlerine sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve metotla (planlı-programlı) çalışmayı severler. Kuvvetli ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri çok fazladır. Fakat bunun çok defa pek sert ve adeta karşılarındakini kıracak şekilde yaparlar. bu yüzden de kendilerine düşman  kazanırlar. Mütecessis tirler. Etraflarında olan bütün şeylerden haberdar olmak için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine pek düşkündürler. En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseler bunu gözlerinde büyültüp doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar. İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkla çalışmayı tercih  ederler. Memuriyet hayatında da şeflik yapmazlar, bir müdür muavinliği onları daha memnun eder. Güzel sanatlara karşı pek istidatları yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri severler. Zevkleri yüksektir. fevkalade şanslı insanlardır bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler. onlara aşık olan kimseler bir daha onların tesirinden kendilerini kurtaramazlar. Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini bilirler, ve kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

 

      TERAZİ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Bu burca Güneş 24 Eylül de girer 23 Ekim e kadar etkisini sürdürür. Bu burcun yıldızı ZÜHRE dir. tabiatı hava dır. Dost burcu YAY düşman burcu OĞLAK tır. Yıldızının dostu AY , düşmanı ZÜHAl dir. Terazi burcunda doğanlar Zühre yıldızının tesiri altındadır. bu yıldız onlara evvela güzellik, sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir. iyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir. Adaletli ve adil olmayı bir aşk derecesinde severler. Çok ve lüzumsuz konuşmayı sevmezler. Hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur. Doğduklarından itibaren ölünceye kadar bağlandıkları fikirleri ve prensipleri uğrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar. Güzel ve temiz giyinirler. zarif ve yüksek zevk sahibidirler rahatlarına pek düşkün olurlar. hayatlarının devamlı suretle huzur ve sükun içinde geçmesini isterler. Mizaçları sakin ve muvazeneli dir. Bununla beraber arada bir fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür. Fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider kati suretle kinci değildirler. Her girdikleri ortama kolaylıkla uymasını ve arkadaşlarla dostluklarının devam etmesini bilirler. En basit ortamda olduğu kadar , en kibar ve aristokrat ortamlarda da kendilerini rahat hissederler. En hafif mizaçlı kimselerle arkadaşlık edebildikleri gibi en ağır başlı ve sofi kimselerle de dostluk kurmasını ve bunu devam ettirmesini mükemmelen bilirler. Aşk hayatları harikulade güzel ve tatlı geçer. En geçimsiz eşlerle bile herkesin gıpta edeceği bir aşk ve evlilik hayati kurmakta emsalsizdir ler. Kaynanaları ve diğer hısım akrabaları ile mükemmel surette geçinirler. eşlerini Yengeç burcundan seçtikleri takdirde evlilik hayatları sonsuz bir saadet ve baht içinde geçer.

 

AKREP BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş bu burca 24 Ekim de girip 22 Kasım tarihine kadar kalır. Bu burcun dostu İkizler , düşmanı Kova dır. Yıldızı MERİH (mirrih) MERİH in dost yıldızı ZÜHRE , düşman yıldızı UTARİD ve KAMER dir. tabiatı sudur. Bu burcun tesiri altında doğanlar MİRRİH yıldızının gizli ve esrarlı tesiri altındadırlar. bu sebepten çok çalışkan insanlar arasına girerler. İdare ve tahammül kudretleri emsalsizdir. Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlayan ve çok fakirken sonradan zengin olan , büyük işler kuran insanlar hep bu burçta doğan insanlardır. Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler. Ama bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine akılları yattı mı artık o işe olmuş bitmiş gözüyle bakılmalıdır. Zira azim ve sebat ları sayesinde tuttuklarını koparan insanlardır Otoriterdirler.Her hususta kendi fikir ve düşüncelerinin dinlenmesini isterler.Ve bunda çoğu defa başarılı olurlar. çok hiddetli bir mizaca maliktirler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Bir kere hiddete kapıldılar mı onları kolay kolay teskin etmek mümkün değildir. Onların düşmanlığını kazanmak hakikatten bir felakettir. Kinci insanlar oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar. Onlarla dost geçinmek kinlerini kazanmamak akıllılık olur. Sevdikleri kimseye şefkatten ziyade haris bir sevgi ile bağlanırlar Aşk hayatları ateşli ve ihtiraslıdır. Aşkları kuvvetli ve devamlı olur. Sevdikleri için canlarını bile hiçe sayarlar. Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar. Ve onlara derinden bağlanırlar. İhanete tahammülleri yoktur. Zaten böyle bir hareketi hiç bir zaman affetmezler. Evlilik hayatında onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler, izzetinefislerini incitecek bir söz veya hareketten çekinmelidirler. Onların düşmanlıklarını ve kinini kazananların sonu pekte iyi değildir…

 
 
 

    YAY BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş bu burca 23 Kasım da girip 21 Aralık a kadar kalır. Bu burcun dostu KOVA ve TERAZİ düşman burcu BALIK tir.Bu burcun tabiatı Ateş tir. yıldızı MÜŞTERİ dir. Bu yıldızın dostu AY , düşmanı UTARİD dir. madeni kalaydır. YAY burcunda doğanların en göze çarpan özellikleri evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır. hayatta hiç kimseye %100 güvenmezler. Umumiyetle herkesten şüphelenirler. Onların bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları çok değişiktir Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar. Onlar kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların birbirlerine fenalık yapmak yolunda olduklarına inanmışlardır. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcuptur lar , biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Umumiyetle iyi ahlaklı olurlar. Bunun içindir ki bir durum karşısında ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler de sonuçta iyiyi kötüden ayırt ederler. Onların bütün hareketlerinde MÜŞTERİ yıldızının tesiri görülür. Bu burçta doğanlar keşif seyahatlerinde , sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde ki başarıları ile daima kendilerini ön plana çıkarırlar. yıldız sporcular ve büyük kaşifler bunlar arasından çıkar. Hissi hayatlarında en göze çarpan özellikleri herkes tarafından beğenilen ve sevilen tiplerden ziyade aslında güzel olan fakat hiç kimsenin dikkatini çekmeyen tipleri arayıp bularak bunlar arasından sevgililerini seçmeleridir. Eğer Boğa burcundan olan birisiyle evlenirlerse mutlu bir yuva kurmuş olurlar…

 

  OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş bu burca 22 Aralık ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı Toprak tir. Dost burcu BALIK düşman burcu KOÇ tur yıldızı ZUHAL dir. ZÜHAL in dostu MERİH , düşmanı ZÜHRE dir. Madeni kurşundur. Oğlak burcunun tesiri altında olanların vücut yapıları geç neşvünema bulur. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Muhayyileri kuvvetli değildir. Bedeni kabiliyetleri de manevi kabiliyetleri de dar bir sahada hudut lanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir , sebatli ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldırmada başarılı olurlar Para hususunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara ekseriya cimri denilir. Yalnızlıktan , tenhalıktan ziyadesiyle hoşlanırlar. Kalabalıktan , topluluktan devamlı kaçarlar. yalnızlık içinde kendi düşünceleri ile baş başa kalarak yaşamaları onları son derce memnun eder. Yüz çizgileri düz , muntazam bakışları biraz haşindir. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Hissiyata fazla kıymet vermezler. Her hangi bir meselede daima mantıklarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insani olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakin dostları hemen yok gibidir. Esasen hiç kimseyle dostluk kurmak için bir girişimde bulunmazlar. Aşk ta kalplerini dökmedikleri için genelde bedbaht olurlar Eğer karşılarına Arslan burcunda birisi çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt etmemelidirler.

 

     KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş bu burca 21 Ocak ta girip 19 Şubat a kadar kalır. Bu burcun tabiatı Hava dır. dost burcu KOÇ düşman burcu AKREP tir. yıldızı ZÜHAL dir. ZÜHAL in MERİH düşmanı GÜNEŞ tir. Bu burcun tesiri altında doğanlar gayet cerbezeli ve girgin olurlar. O kadar güzel konuşmasını bilirler ki bu tatlı dille kandıramayacak lari kimse yoktur.Onlarla bir münakaşaya girişmek daima tehlikelidir. Zira güzel ve mantıki söz söylemelerini becermeleri sayesinde haksız bulundukları bir münakaşadan dahi galip çıkmasını bilirler. İkna kuvvetleri çok kuvvetlidir. Konuşmalarının dinlenmesinden büyük zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli ve en zayıf taraflarıdır, çünkü kendileri konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde başkası konuşurken dinlemeyi hiç arzu etmezler. Şansları parlak , zekaları yüksektir. fakat ne yazık ki bu zekalarını ilim ve fen sahasında nadiren kullanırlar. Çalışmaları afaki ve faydasız alanlardadır. Bunun için her alanda kolaylıkla elde ettikleri başarıları yine kolaylıkla ellerinden kaçırırlar. Sevmekten ziyade sevilmekten hoşlanırlar. Kör talihleri daima onları kendilerini sevmeyen kişilerle karşılaştırır. Evlilikte eşlerine söz hakki tanımadıkları için aile hayatlarında kavga ve dargınlık eksil olmaz. Fakat ahlakları umumiyetle iyi olduğundan bu dargınlıkların sonu kötü bir sonuca varmaz. Bu burçta doğanlar arasında boşanma olayları nadiren görülür. en iyi evlilikleri Terazi burcundan birisiyle dir.

 

  BALIK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı su dur. Dost burcu BOĞA düşmanı İKİZLER dir. yıldızı MÜŞTERİ dir. yıldızının dostu AY düşmanı ZÜHRE dir. BALIK burcunun etkisi altında doğanlar başkalarının tesiri altında kalan esastır. onlara tesir etmek , onları istediğiniz yola sevk etmek , noktayı nazarınızı kabul ettirmek çok kolaydır. Bunun için biraz tatlı dil yeterlidir. Fazlada hassastırlar. bundan dolayı manevi şeylere pek değer verirler. Bir insana inanıp bağlandılar mı ondan kolay kolay ayrılamazlar. Uysallık , misafirperverlik başlıca meziyetlerini oluşturur. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarına geleni yapmaktan kendilerini zor alıkoyarlar. bazen  karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleri ile şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe el atsalar mutlaka kazanırlar. hayatta yaptıkları yanlış işler bile Para ile alakalı ise o iş onların lehine döner. Bazen şanslarına güvenip müsriflik yaparlar. işte o zaman kolaylıkla kazanmış oldukları paraları hemencecik kaybederler. Çok aşık olurlar. Her defasında bu sefer hakiki aşık oldum diye sevinirler. Buna inanır ve bağlanırlar fakat yeni bir aşk başlayınca eskisini hemen unuturlar. Yalnız hayatta bir kere samimi ve temiz bir aşkla karşılaştılar mı bunu sonsuza kadar devam ettirirler. KOÇ burcundakiler onlar için evlenme konusunda iyidir.

 

YILDIZLARIN ETKİLERİ

 

MERİH

 
MERİH yıldızı Dünya dan 7 defa küçüktür. Güneş ten uzaklığı 228 milyon Km. dır. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket devraniyesi 24 saat 37 Dk dır. Madeni BAKIR dır.
 
Merih demek ; şecaat, neşat, hiddet, gazap, kuvvet, inat, ihtiras, sefahat, riyaset demektir.
 
Genellikle büyük askerler bu yıldızın mensupları arasından çıkar. Merihlilerin yüzlerinde keskin hatlar , çekik yüz, adalelerin üzerinde zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler , kırmızı yağız cehre , yüz, bir kare içine resim edilebilir şekildedir. Çok zinde ve hareketli umumiyetle baş küçük , yüksek ve geniş şakak lı alın, kolayca kapanan geniş kirpikler , açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler adalı yanaklar , çıkık elmacık kemikleri, kanatları açık bir burun , alaycı bir ağız , dört köşe bir çene, adalı ve kısa bir boyun , geniş omuzlar, ileri çıkık göğüsler , kuvvetli ve haşin ses , cesaretli yürüyüş , zindelik, irade, düşüncesiz hareketler, çabuk kızan bir mizaç, müsamahasızlık, hoyrat kaba bir mertlik, açık yüreklilik, vücut iri , bünyesi kuvvetli olur. Dişleri kısa ve genelde testere şeklindedir. çok yer , obur, ayyaş ve kavgacı olurlar Harpte cesur, cefakar, çevik, zeki, atılgan, intikamcı, servet ve samana , ezvaki adiyyeye düşkün olurlar. Ahlakları: Bu yaradılıştaki insanlarda iyilikte fenalık ta ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler ayni zamanda cesur ve şiddetlidirler. büyük , devamlı ve sadakatli bir aşk duyarlar. Gayet kıskançtırlar Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler. bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar. Merihliler ekseriya Aşk izdivacı yaparlar koca ve karılarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer. Çocuklarına karşıda şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlardan çıkar. 

 

ZÜHRE

Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı AY düşman yıldızı ZÜHAL dir. Bu yıldızın büyüklüğü Dünya kadardır Güneşe uzaklıgı 108 milyon Km dir. Güneş etrafındaki devir müddeti 225 gündür. Her burçta 24 gün kalır. Madeni DEMİR dir. Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavisli dir. Vücut balık eti, ten rengi pembemsi beyaz, yüz yuvarlakça bir beyzi içine resmedilebilir. Güzel bir alin, kısa kirpikler, berrak gözler, kısa kaşlar ,tatlı ve şehvetli nazarlar, füsunkar gözler,düz ve zarif yürüyüş,latif bir ağız, yüzün kemikleri hiç bir kısımda görülmez, dans eder gibi neşeli hareketler,daima kaynayan bir vücut, Zühre yıldızı mensupları Müşteri yıldızı mensuplarının eşkal ine pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah, parlak hafif dalgalıdır. Eğer ZÜHRE şiddetle tesir etmişse saçlar kıvırcık ve muntazam, yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz muntazam ve pek güzeldir Kollar yuvarlak , boğaz baş, karın mütenasip, kalçalar biraz kabarıkça, eller ve ayaklar ufaktır. Zühre mensuplarının mümeyyiz vasıfları : Mülayemet, rikkat, sevdaperverlik, ferah, eğlence ve zevke düşkündür, güzel bir suret, sevimli bir yüz ,ve iyi kalplidirler. Büyük müzik adamaları ekseriye bu yıldız arasından çıkar.

AHLAKLARI : Bu yıldıza mensup olanlar haluk,sevimli,herkese faydalı sözler söyleyen, servet ve paraya aşık, kadınlara karşı ziyadesiyle düşkün ve zayıf, şehvetperest, güler yüzlü tatlı sözlü, çalışmaya hevesli, muhabbete sabredemeyen, müziği seven insanlardır. Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkar olurlar. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Dost canlısı , sevimli, tatlı, hassas, şeker gibi insanlardır. Genelde müsrif olurlar. Her şeyi tozpembe görürler Lüksü severler. bu yıldıza mensup olanlar nadiren deha ya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. mütelevvin ve hercaidirler. şehvetleri galiptir. onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil sevilerek evlenirler Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler. Bu yıldızın mensubu bir kadını seven,ondan daha çok zor ayrılır ve onu daima hasretle ve sevgi ile hatırlar.

 

UTARİD

Utarid yıldızı Dünya dan 18 defa küçüktür. Güneş e uzaklığı 58 milyon Km dir. Güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareketi devraniyesi 24 saat 5 Dk dir. Madeni CIVA dir.

Bir beyzi içinde resmedilebilecek derecede armudi bir yüz, yumuşak ve düz etler, buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler, çevik ve maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, manalı nafiz ve keskin koyu kestane rengi canlı gözler, uzunca zayıf ve büklüntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatları ince uçları yukarı ağız, ince düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canli yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, nezaket ve sabırsızlık, etrafındakilerle hüsnü münasebet, sevimli ve şakacı, girişimci, büyük zihin açıklıgı, kurnaz ve keskin bir zeka, boyları uzunca gözleri de çukurdur. şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. kendileri kibar yapılı , geniş omuzlu ve sağlam yapılıdırlar. Bu yıldızın tesirinde doğanlar iyiye yakin oldukları zaman iyi, kötüye yakin oldukları zaman kötü olurlar. Ediptirler. kiyaset sahibidirler. Fehim ve feraset nutuk ve belagat , nakış ve kitabet, taharet , rıfk, dikkat, zeka, hüner, hile ve hıyanet başlıca özelliklerindendir. Genelde yalan söyleyebilir ve yanlış bir adımda kendilerini maharetle kurtarabilirler. Cahil olanları gevezedir. İyi yalancı, hilekar, dessas ve muğfildir. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında doğanlardan çıkar. Her türlü iyiliğe kabiliyetleri olduğu kadar her türlü kötülüğe de kabiliyetlidirler. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler. İstiklali severler, her türlü ülum ve fünunu tahsile muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. ihtira, esrarı keşfe, riyaziyeye müstaittirler. El işlerine ehildirler. İstediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan zirveye çıkarabilirler. Sanatkar olmaktan ziyade fen adamları dırlar. Ticarete de büyük yetenekleri vardır. Kendileri zeki, becerikli, çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. herkese kendilerini sevdirmesini bilirler. 

 

AY (KAMER) 

Ay dünyadan 50 defa küçüktür. Dünyaya mesafesi 384,384 Km dir. Güneş etrafındaki hareketi 354 gün dür.

Vücut hatlarında daireye yakin büyük yuvarlak,soluk bir ten, şişmanlığa istidat, çıkık ve geniş bir alın,ratıp ve donuk bir nazar,kısa ve yuvarlak uçlu bir burun, yarı kapalı küçük bir ağız,pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler, yassı bir sima, kameri tiplerin güzel mavi gözleri, yüksek , küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kamerliler miyop olur. Mütehavvil, zararsız, mütevekkil bir tabiatları vardır. mücadeleden çekinirler yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler. Kameriler pek yumuşak kalplidirler. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefis ederler. Buda mukavemetlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri cismani olmaktan ziyade dimağıdır. Muhayyeleriyle zevk alırlar. Soğuk tabiatlı olmakla beraber nevazişkar ve muhabbetli olurlar. Kameri kadınlar zarar görmedikleri şeylere ve insanlara karşı muhabbet hissederler. Kameri kadınlar erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik hayatında kameri kadınlar muti, mütevekkil, kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir. İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. Kameri erkekte iyi bir aile reisi olmaya kabiliyetlidir. Eşlerini pek seçmedikleri için genelde fena izdivaç yaparlar. Mamafih uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler. Eğer AY , ZÜHAL ve UTARİD in tesiriyle karşılaşırsa sahibi tembel , ahmak, avare, gabi hakir, korkak ve mecnun olur. Genelde kamerilerde görülen ahlak ; Zaaf, aciz, muhanet, acele ve nemimedir. 

 

GÜNEŞ 

Şemsi tip; Bademi yüz hattı müstakimlerden mürekkep bir çehre. Hafif ve kıvrımlı köşeler, kemik ve adalelerin keskinliklerini izale eden hafif ve yumuşak etler. Hafif limon rengine çalan bir beniz, yüz sakin ve necip, ağırbaşlı, alın yüksek ve kemerimsi, gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi, göz bebekleri benekli, kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta, dudaklar az kalınca ve renkli, çene yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, mütenasibülendam ve güzel, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, mutedil ve ölçülü adımlar, saç kıvırcık ince ve ipek gibi yumuşak, ses berrak ve şehvetli, gözler açık kestane rengi, biçimli, mütebessim ve nemnakdır. Güneş yıldızının başlıca vasıfları; Kuvvet, şiddet, gazab, his ve rikkat, iffet, servet ve zeka dır. Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar önder olmaya ,emir ve tahakküme mail olurlar.Büyük aşklara müsait değildirler. Kendileri için yaşarlar. Onun için iş hayatlarında , dostluklarında , ailede, hayli bedbaht olurlar. kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler. Her şeyi anlarlar. Fakat hiç bir şeyde ihtisas edinmeğe kabiliyetleri yoktur. İzdivaçta da mesut edemezler ve olamazlar da. Kıskançlıktan kurtulamazlar.

 

MÜŞTERİ 

Bu yıldızın tesiri altında doğan insanların dokuları etli, görünüşleri sıhhatli , kanlı ve canlıdır. Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası mütenasip, alnında iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, dişleri güzeldir. Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Pek genç yaşta şişmanlamaya başlarlar. Güzel yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler kahkaha ile gülerler. alaycıdırlar. harisi ikbaldir, barışçı, dinç, taassubu diniyyeye maliktir; intizamperver, çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. amirliği sever. İyilik yapmaktan hoşlanır. İnsaniyetliği seven, kerim tabiatlı, saffeti kalb sahibi, zeki, hür düşünür, hürriyeti sever, tedbirlidir. Her şeyi iyi görürler. Dost canlısıdır lar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanı da olurlar. Kanunlara, kaidelere, prensiplere, usullere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Bazen yalancıdırlar. Yemeği, şan ve şerefi severler. Aşkta erkek MÜŞTERİ tipler kadınlara karşı cemilekarlıkta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler. Kadın MÜŞTERİ lerde kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan çok hoşlanırlar. Aşklarında devamlı vafakardırlar. fakat her şeyi olduğundan fazla görür ve gösterirler. zerafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil, fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar.

 

ZÜHAL

Çıkıntılı, kırık kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alnı keskin ve köşeli, ciddi , nafiz ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun, dar ve sıkı ağız, kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf fakat iri kemikli vücut, büyük kol , el, bacak ve ayaklar, kuru bir ten, yüzleri hüzünlüdür. Boğuk ses,  gözleri fersiz ve dumanlı, dişleri gayri muntazam, kirpikleri çalı gibidir. ZÜHAL lılar dünyaya meyus, ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler. Ferasetli ve akılllıdırlar. Nafiz bir zekaya maliktirler. Teşebbüslerinde o kadar cüretkar değildirler. Ağır, ciddi,soğuk ve mağrurdurlar. Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir. Az konuşurlar ve kuvvetli hafızaları vardır. Hafiyeliğe meraklıdırlar. İşe sabır ile mukavemet ederler. Ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. Sebatkar, becerikli , karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı ve mütecessiz olup yalnızlığı ve tenhayı severler. Nüfuz ve hakimiyeti sever ve arzu ederler. Zengin olmayıda isterler. Fakat terbiyeli ve sükundurlar. ZÜHAL liler :İntizamperver, biraz alaycı ve kindar olurlar. Müfrit heyecanlar duymazlar. Mütealeayı severler. Müdebbir, uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla izhar etmezler. Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına genelde hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiç bir şeye kendilerini çok vermezler. İzdivaçta nadiren mesut olurlar. şehvetperesttirler. Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve çoşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

tr Turkish
X