İlmihal

İLMİHAL

İlim ve hal kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan İlmihal sözlükte “durum bilgisi” demektir. Bütün Müslümanların dini bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirebilme ön şartı durumundaki temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

Haccın Tanımı ve Mahiyeti Hac sözlükte “kastetmek, yönelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, “Mekke şehrindeki Kâbe’yi...
19.10.2021
33
Fıtır Sadakasının Ödenmesi a) Miktarı Fıtır sadakası ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanında bu malî mükellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm...
16.10.2021
24
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti Yukarıda belirtildiği üzere, fıtır sadakası ile yükümlü olma vakti (vücûb vakti) Hanefîler’e göre ramazan bayramının 1....
15.10.2021
20
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak ramazan bayramına kavuşmuş olma)...
14.10.2021
41
Fıtır Sadakasının Önemi Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste fıtır sadakasının, oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerinden (günahlarından) arındırmak ve...
13.10.2021
29
Fıtır Sadakası Fıtr sözlükte “orucu açmak”, fıtra da “yaratılış” anlamına gelir. Türkçe’de fitre şeklinde söylenen “fıtır sadakası” dinî bir terim...
12.10.2021
36
Zekat Vermenin Adabı Zekât çok yönlü bir kurum, bir farz olduğu gibi, şehâdet ve namazdan sonra İslâm binasının üzerine kurulduğu...
11.10.2021
25
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 1. Zekât da vergi de toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbarîdir. 2. Zekâtı kaide olarak devlet tahsil...
05.10.2021
24
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1. Zekât ile vergi arasında mevcut farklar söylenirken, öncelikle zekâtın Allah tarafından konulmuş, Kur’an’da yazılı kalıcı...
04.10.2021
25
Zekat Vergi İlişkisi Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in hadislerinde zekât daima namazla birlikte zikredilmiştir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir...
02.10.2021
46
Zekat Vermede Yanılma Zekât mükellefi zekâtı, gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermelidir. Mükellef bu konuda gereken titizliği göstermez ve...
01.10.2021
18
Zekat Verilmeyecek Kimseler Zekât, ona ehil olanlara, yani hak sahiplerine verilir. Zekât yerine sarf edilmez de onu hak etmeyenlere verilirse...
14.09.2021
49
Zekatın Dağıtım Usulü Zekâtın, ilgili âyette geçen ve yukarıda açıklanan sekiz sınıfa verilmesi gerektiği fakihler arasında genel kabul görmüş, fakat...
13.09.2021
25
İbnüs Sebil Âyette zekâtın sekizinci sarf yeri olarak ibnüssebîl tabiri kullanılır. Sözlükte “yol oğlu” anlamına gelen ibnüssebîl, yolcu, yola çıkmış...
10.09.2021
41
Fi Sebilillah Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmektedir. Kelime anlamı “Allah yolunda” demek olan fî sebîlillâh...
09.09.2021
52
Borçlular Âyette zekâtın sarf yeri olarak gösterilen altıncı grup, borçlulardır (elgarimîn). Hanefîler’e göre garimîn, borcu olan ve borcundan başka nisab...
08.09.2021
34
Rikab Rikab “boyun” mânasına gelen rakabe kelimesinin çoğuludur. Zekâtın sarf yerlerine ilişkin açıklamanın yer aldığı âyette, boyunduruk altındaki kimseler için...
06.09.2021
53
Müellefei Kulub İlgili âyette zekât verilecek dördüncü grup, “müellefe-i kulûb” olarak nitelendirilmiştir. Müellefe-i kulûb, kalpleri kazanılmak, İslâm’a ısındırılmak veya kötülüklerinden...
02.09.2021
42
tr Turkish
X