Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman Peygamber, Farsça’da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiği

Devam

Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler – Kitaplara İman

Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler Hz. Peygamber’e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar tevâtür yoluyla gelen Kur’an’ı diğer

Devam

Kur’an’ın Mucize Oluşu – Kitaplara İman

Kur’an’ın Mucize Oluşu – Kitaplara İman Kur’an, üslûbu ve içeriği bakımından akıllara durgunluk veren, hayrette bırakan büyük ve ebedî bir mûcizedir.

Devam

Kur’an’ın Muhtevası – Kitaplara İman

Kur’an’ın Muhtevası – Kitaplara İman İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur’ân-ı Kerîm başlıca şu

Devam

Kur’an’ın Nüzulü – Kitaplara İman

Kur’an’ın Nüzulü – Kitaplara İman Kur’ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ’dan Hz. Peygamber’e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa

Devam

İlahi Kitaplar – Kitaplara İman

İlahi Kitaplar – Kitaplara İman İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne

Devam

İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman Kitap, sözlükte “yazmak ve yazılı belge” anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah Teâlâ’nın kullarına

Devam

Cin ve Şeytan – Meleklere İman

Cin ve Şeytan – Meleklere İman Cin Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu

Devam

Meleklerin Özellikleri – Meleklere İman

Meleklerin Özellikleri – Meleklere İman Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Melekler nûrdan yaratılmış;

Devam

Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve

Devam

Melek Kavramı ve Meleklere İman

Melek Kavramı ve Meleklere İman Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,

Devam

Allah’ın Sıfatları Allah’a İman

4. Allah’ın Sıfatları Allah Teâlâ’ya iman etmek demek, O’nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan kemal ve yetkinlik sıfatlarıyla,

Devam

Allah’ın İsim ve Sıfatları – Allah’a İman

Allah’ın İsim ve Sıfatları Müminin Allah’ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik

Devam

Allah’ın Varlığının Delilleri – Allah’a İman

Allah’ın Varlığının Delilleri – Allah’a İman Bir kısım İslâm bilginine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah’ın varlığına

Devam

Allah’ın Varlığı ve Birliği – Allah’a İman

Allah’ın Varlığı ve Birliği Allah inancı insanda fıtrî (yaratılıştan) olduğu için, normal şartlarda çevreden olumsuz bir şekilde etkilenmemiş bir kişinin Allah’ın

Devam

Allah’a İman – Allah İnancı

Allah’a İman – Allah İnancı Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah’a iman, iman

Devam

İman Esasları – Amentü

İMAN ESASLARI – Amentü İslâm dininin iman esasları ilmihal kitaplarında âmentü terimiyle ifade edilir. Arapça âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan

Devam

Tekfir

TEKFİR Tekfir, müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir. İrtidad ise müslümanın

Devam

İman ile Küfür Arasındaki Sınır

İman ile Küfür Arasındaki Sınır İman, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de inkâr etmektir. Buna göre, iman ile küfrü

Devam

Küfür ve Şirk

Küfür ve Şirk Küfür kelime olarak “örtmek” demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygamber’i Allah’tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle

Devam

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler. a) Mümin Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun

Devam

Büyük Günah Kavramı

Büyük Günah Kavramı Arapça’da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük günah, bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas

Devam

İmanın Geçerli Olmasının Şartları

İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: 1. İmanın dünyada

Devam

İman ile Amel Arasındaki Bağ

İman ile Amel Arasındaki Bağ Amel, iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer ameldir.

Devam

Taklidi ve Tahkiki İman

Taklidi ve Tahkiki İman Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının

Devam

İmanın Tanımı ve Kapsamı

İmanın Tanımı ve Kapsamı İmanın tanımı; İman sözlükte, “bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek,

Devam

Mezhebe Bağlılık ve Telfik (İlmihal)

Mezhebe Bağlılık ve Telfik Mezhebe Bağlılık ve Telfik; İslâm dünyasında ilk dönemlerden itibaren yoğun bir ictihad ve re’y faaliyetinin sürdürüldüğü, bunun

Devam

Şia – Şia Mezhebi, İlmihal Diyanet

Şia – Şia Mezhebi Şîa, Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm dünyasında

Devam