Rüyada Nar Görmek

17.03.2021
843
Rüyada Nar Görmek

Rüyada Nar Görmek

Rüyada nar görmek, kışın soğuk havada nar Rüyası hayırlıdır. Kırmızı nar, bolluk, zenginlik olarak tabir edilir. Genç kız rüyasında ekşi nar yerse âşık olacaktır, fakat seveceği pekte hayırlı biri çıkmayacaktır. Nar ayıkladığını gören kimse bol para kazanır. Rüyada nar görmek; uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla kucaklaşacağınız anlamına gelir.

Rüyada ekşi nar yemek

haram kazanç pesinde koşacağınıza, cesaretinizin kırılacağına, içe dönük bir insan olacağınıza yorumlanır.

Rüyada olmuş narları topladığınızı görmek

zengin birinden mal sahibi olacağınıza mevsiminde nar yemek; birisi ile yaptığınız kavgada kaba kuvvete maruz kalacağınıza işarettir. Rüyada görülen tatlı nar, birikmiş maladır. Rüyada nar görmenin anlamı hanıma, imar edilmiş nahiyeye, mal ve çocuğa işarettir. Nar, rüyayı görenin haline göre on, yüz veya bin dirhem para ile tabir edilir. Nar görmek, sultan için şehir ile tabir edilir ki, onu kırdığında bir şehri feth eder.

Narın kabuğu o şehrin suru, taneleri onun halkı, içi de şehrin malıdır. Bir kimse rüyada nar kabuğu yediğini görse hastalığından iyileşir. Nar, kilitli sandık ile de tabir edilir. Bazen nar, bal arısının kovanına ve balmumuna işarettir. Eğer narın tanesi beyaz olursa, gümüşe, kırmızı otursa altına işarettir. Nar, hanım ile tabir edildiği zaman o hanım güzeldir. Eğer nar bütün ve sağlam olursa, o kadın bekârdır. Eğer nar kırık olursa o kadın duldur. Kötü kokulu nar, iffetsiz bir kadındır. Ekşi nar, haram maldır. Bazıları, üzüntü ve kederdir, dediler.

Bir kimse rüyada nar satsa o adam dünyayı ahirete tercih eder. Nar ağacı, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir. Onun dikenleri o kimseyi günah ve fuhsiyattan men eder. Eğer o kimse hükümdar ise, düşmanlarına galip gelir. Tüccar ise, ticareti çok olur. Nar ağacını kesmek, akrabaları ziyaret etmemeye işarettir. Bazı tabirciler, narın tatlısı, zor ve zahmetle elde edilen rızıktır. ekşisi üzüntü ve keder, eksi ve tatlısının karışık olması şüpheli olan maldır.

Nar görmeyle ilgili yorumların en eskisi Cafer es-Sadık’a (ö. 148/765) dayandırılmaktadır. Nitekim Cafer es-Sadık, rüyada tatlı nar görmeyi, çok mal, iyi ahlâklı kadın ve mamur şehir olarak üç şekilde tabir etmiştir.

Ondan sonraki ilgili rüya tabirleri kısmen bu genel çerçevede detaylandırılarak yorumlanmıştır. Meselâ Nablusî (ö. 1050/1143) ve İbn Şirin’e göre tatlı nar görmek, genelde birikmiş çok mala, tüccar kimse için kârlı kazanca, bazen kadına, erkek çocuğa, gören kimsenin evlâdından veya hanımından gelecek bir iyiliğe veya mamur bir şehre işaret eder.

Nablusî’nin naklettiği zayıf bir yoruma göre ise tatlı nar helâl rızka işarettir. Bunun yanı sıra kırmızı tatlı nar, sevinç ve mutluluk olarak tabir edilirken, mevsimli veya mevsimsiz eksi nar görmek veya yemek hoş karşılanmamış haram mal, üzüntü, sıkıntı veya zayıf bir yoruma göre korku ve yolculuğa işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada nar görmek, yönetim ve ticaret hayatıyla da ilişkilendirilerek tabir edilmiştir. Nitekim rüyasında nar gören kimse idareci konumunda ise mamur bir şehre yönetici olacağı veya bir melik için bir şehri, reis için bir köyü ifade ettiği seklinde tabir edilmiştir.

Hükümdarın rüyasında nar kırdığını görmesi bir şehri fethedeceği seklinde tabir edilirken, narın kabuğunun şehrin surlarına, tanelerinin şehrin halkına, içinin de o şehrin mallarına işaret olduğu ifade edilmiştir.
Buna ilâveten erkek ya da yönetici durumunda olan bir kimse rüyasında nar görürse bunun erkek evlâda ve nüfuzunun keskin olacağına delâlet ettiği belirtilmiştir.

Mevsiminde tatlı nar yemek, Cabir el-Mağribî tarafından, gören kimsenin bin dinar (altın lira) en azından beş yüz dinar kazanacağı seklinde tabir edilmis;

İsmail el-Es’as tarafından, rüyayı gören tüccar ise on bin dirhem, fakir bir kişi ise bir ile on dirhem kazanacağı seklinde yorumlanmıştır.

Benzer şekilde kırmızı nar taneleri görmenin çok veya bin dinara; beyaz nar taneleri görmenin ise çok veya bin dirheme (gümüş lira) işaret ettiği belirtilmiştir. Kırmızı taneli nar görmenin bin dinar, beyaz taneli nar görmenin bin dirhem kazanmaya işaret olduğu yorumunu İbn Şahin zayıf bulmuştur.

Mevsimi dışında kısın nar yemenin dayak yemek olarak tabir edildiği de olmustur.87 Nar kadın olarak da yorumlanmıştır. Nitekim ibn Şirin, rüyada elinde nar gördüğünü söyleyen kimseye, bunun “evleneceği kadına işaret ettiğini bildirmiştir.

Nablusî, narın kadın olarak tabir edilmesi hâlinde bunun güzel kadına, çürük olmayan sağlam narın bekâr kadına, kırılmış narın ise dul kadına işaret ettiğini ifade etmiştir.

Rüyada Nar kabuğu yemek

Gören kimsenin hastalıktan kurtulacağına işaret sayılmıştır.

Rüyada Nar satmak

Rüyasında nar sattığını gören bir erkeğin dünyayı ahirete tercih ettiği ifade edilmiştir.

Rüyada Nar suyunu sıkıp içmek

Erkeğin kendisi veya hem kendisi hem de Ailesi için nafakasına işaret ettiği seklinde tabir edilmiştir.

Rüyada Nar ağacı

Nar ağacı toplum içinde saygın, hayırsever, dindar erkek olarak; dikenleri ise kişinin günahlardan sakınmasına işaret olarak tabir edilmiştir.

Nablusî ‘ye göre rüyada nar ağacı görmek hükümdar için diğer sultanlara galip gelmeye, tüccar için ticaretinin artacağına işarettir.
Rüyada Nar ağacını kesmek Gören kimsenin sıla-i rahim yapmadığı yani akrabalık ilişkilerini ihmal ettiği seklinde tabir edilmiştir.
Rüyada kadının nar görmesi İncelenen klâsik eserler içinde sadece İbn Şahin kadının rüyasında nar görmesini konu edinmiş ve kadının rüyasında nar görmesini ziynet (süs) eşyası olarak yorumlamıştır.
Meselâ Süleyman el-Hüseynî, vaktinde veya vakitsiz nar ağacından nar topladığını görmenin hayırlı olmadığını, tatlı narı kabuğuyla veya içindeki zarlarıyla birlikte yediğini görmenin kişinin malının faydasını göreceğine işaret olduğunu belirtmiştir.

Keza o, İsmail el-Es’as’ın tabirlerini nakleder. Buna göre padişahın bir tane nar aldığını veya bulduğunu ya da yediğini görmesi bir ülkeyi alacağına işarettir. Böyle bir rüyayı gören memur ise mamur bir şehre vali veya hâkim olacağına, tüccar ise çok para kazanacağına, esnaf ise ticareti artacağına, fakir ise eline az miktarda para geçeceğine işarettir.
Bazı rüya tabircilerine göre rüyasında nar gören, ya zengin bir kadınla evlenir ya eline toptan para geçer ya da çocuğu olur yahut da hanımı veya evlâdı yüzünden hayır görür.

Rüyada bir narı kırıp yediğini gören kimse bir cariye alır. Bu kişi memur ise padişahtan eline mal geçer. Böyle bir rüya gören kimse dedikoducu bir tip ise dayak yer ve ceza alır. Rüyasında bir narı açtığını gören kimse daha önce hiç görmediği bir ülke veya şehre gider, ancak bu nar eksi ise o yere gittiği için sıkıntıya girer, üzülür.

Ebu Sa’id el-Vaiz’in nar ile ilgili tabirleri benzer olmakla birlikte daha derli topludur. Ona göre rüyada nar görmek kadın için ziynete; erkek için evlâda; memur olanlar için görevinde terfi edeceğine; vali (yönetici) için nüfuzunun etkili ve keskin olacağına; tüccar için çok kâr edeceğine; köylü için yaptığı ürünün bol ve bereketli olacağına işaret eder.

Taneleri kırmızı tatlı nar görmek helalından altın paraya, taneleri beyaz tatlı nar görmek helalından gümüş paraya, beyaz ve eksi nar görmek ise haram mala işarettir. Sıhhatli bir erkeğin eksi nar yediğini görmesi hasta olacağına, hasta bir adamın nar yediğini görmesi eline mal geçeceğine işarettir.

Günümüzde Türkçe eserlerde Nar ile ilgili yorumlar:

Nar görmek Narla ilgili rüyalar genel olarak kilitli sandık, bal arısı ve petek, altın ve gümüş, zevce ve yolculuk gibi çeşitli şekillerde tabir edilmiştir.

Cafer Sadık’a göre, toplu mala, saliha kadına ve mamur memlekete; ibn Arabî’ye göre mevsiminde nar görmek mala ve kadına veya paraya, mevsimi dışında tatlı nar görmek, hastalık ve sıkıntıya işarettir.

Diğer bazı eserlere göre nar veya tatlı nar görmek, birikmiş mala / servete, çocuk sayısının artmasına, kısır kadının doğurmasına, uzun zamandan beri görüşülmeyen bir dostla yakında görüşmeye, bol rızık ve zenginliğe bazen de çocuk sahibi olunacağına işaret eder.

Rüyada nar görmek devlet reisi için şehir ile tabir edilir. Narı kırdığını görmesi o şehri fethedeceğine, narın kabukları o şehrin surlarına, taneleri halkına ve içi de şehrin malına işarettir. Nar tanelerini elinde görmenin, kolayca elde edilecek mala; yerden nar tanesi toplamanın ise zahmetle elde edilecek mala işaret olduğu belirtilmiştir.

Nar yemek büyüklere hizmet etmeye veya yolculuğa; tatlısı eksisi karışık nar görmek, haram mal elde etmeye yorulmuştur.

Ekşi nar İbn Arabî her mevsimde hastalık ve sıkıntıya işaret olduğunu ifade etmiştir. Keza ekşi narın, üzüntülü habere, haram mal kazanmaya veya yemeye, gören kimsenin cesaretinin kırılacağına delâlet etmesi seklinde de yorumlanmıştır. Bekârın eksi nar yediğini görmesi zengin kadınla evleneceğine işaret addedilmiştir.

Nar suyu içmek Gören kimsenin nefsiyle yapacağı mücadeleden galip çıkacağına işarettir.

Kişinin rüyasında nar sattığını görmesi

dünyayı ahirete tercih ettiğine; nar ağacından nar toplayıp satması ise dindar bir kimseden ilim öğrenip başkalarına öğreteceğine yorulmuştur.

Rüyada nar ağacı görmek

İbn Arabî’ye göre dindar, şerefli zengin kişiye; nar ağacı kesmek ise akraba ziyaretini ihmal etmeye işaret sayılırken; diğer bazı Türkçe eserlerde nar ağacı görmek, akrabayı ziyaret etmeye, onlara iyilikte bulunmaya yorulmuştur. İbn Arabî nar ağacının dikenlerini gören kimsenin günah ve kötülüklerden uzak duracağını belirtmiştir. Ayrıca nar ağacının dikenlerini gören kişi yetkili bir kimse ise bu rüya onun düşmanlarına üstün geleceğine; tüccar ise mal kazanacağına da işarettir.

Tatlı nar mala, imar edilmiş kente, hanım yahut çocuğa; Kırmızı nar taneleri altına, beyaz nar taneleri gümüşe; Ekşi nar üzüntü ve kedere, ekşiyi seven kimse için rızık ve mala; Nar kabuğu yemek hastalıktan şifa bulmaya; Nar suyu kişinin nafakasına, Nar ağacı dindar, varlıklı ve cömert kimseye; nar ağacını kesmek akrabayla ilişkiyi kesmeye; Nar taneleri kolaylıkla elde edilen mala, Narçiçeği güzel kadına ve hayırlı evlada delalet eder.

Rüyada Olmuş narları toplamak

servete, hamlarını toplamak hastalık, elem ve kedere işarettir.

Kışın nar rüyası görmek hayırlıdır. Kırmızı nar zenginlik olarak yorumlanır. Genç kız rüyada ekşi nar yerse pekte hayırlı olmayan birisine âşık olacaktır. Nar ayıkladığını görmek çok para kazanmak demektir. Olmuş narları toplamak, zenginliğe, hamlarını toplamak hastalık, üzüntüye yorumlanır.

Kırmızı nar, bolluk, zenginlik olarak yorumlanır. Genç kız için ise evliliktir.

Rüyada nar görmek, eğer vaktinde olursa, rüya görenin çalışması nispetinde mal ve kazanç elde edeceğine delalet eder. Mevsimi dışında nar görmek iyi değildir. Tatlı nar, mal ve para sahibi biri ile evlenmeye; eksi nar ise kedere işarettir. Narı ister vaktinde ister vakitsiz ağaçtan koparmak hayır değildir.

Caferi i Sadik narı Üç şekilde yorumluyor: Toplu mal, iyi bir eş, güzel bir memleket. Ebu Sait El Vaiz diyor ki: Rüyada nar görmek, kadın için ziyaret ve mücevherata, erkek için de evlada, devlet memurları için terfie, subaylar için emirlerinin geçmesine, köylü için ekim bereketine, tüccar için fazla kara, halk için iyi bir idareye yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen tatlı nar, birikmiş mala, hanıma, imar edilmiş nahiyeye, mal ve çocuğa işarettir. Nar, rüyayı görenin haline göre on, yüz veya bin dirhem para ile tabir edilir.

Rüyada Nar görmek, sultan için şehir ile tabir edilir ki, onu kırdığında bir şehri feth eder. Narin kabuğu o şehrin suru, taneleri onun halkı, içi de şehrin malidir. Bir kimse rüyada nar kabuğu yediğini görse hastalıktan iyileşir. Nar, kilitli sandık ile de tabir edilir.

Kışın soğuk havada nar rüyası hayırlıdır. Kırmızı nar, bolluk, zenginlik olarak alınır. Genç kız rüyasında ekşi nar yerse âşık olacaktır, fakat seveceği pekte hayırlı biri çıkmayacaktır. Nar ayıkladığını gören kimse bol para kazanır.

Sonuç olarak
Nar, Kur’an’da bir cennet ve dünya meyvesi olarak zikredilmektedir. Dünya nimeti olarak zikredildiği yerde, üzerine Allah’ın yemin etmiş olduğu zeytinle birlikte yer almaktadır. Allah diğerlerinin yanı sıra bu meyveyi kendi varlık ve birliğine, yaratma, kudret, rızık verme ve ihsan etme sıfatlarına delil olarak zikretmektedir. Hadislerde nar daha ziyade şifa yönüyle ön plana çıkmaktadır. Temelini İslami gelenekten alan Halk tababetinde boğaz ağrılarından mide ve bağırsak hastalıklarına, kadın hastalıklarından yaralara, bazı bulaşıcı hastalıklardan şerit düşürmeye kadar birçok hastalığın tedavisinde uygulanan terkiplerde yer almakta ve güçlendirici olarak da kullanılmaktadır. Rüyalarda ise çeşitli şekilleriyle nar görmek olumlu bulunmuş, geneli itibarıyla çocuk, kadın, bereket, servet, makam ve güç elde etmek gibi anlamlara yorulmuştur.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Mavi dedi ki:

    Hocam hayırlı akşamlar.Rüyada durakta otobüs bekliyordum.Manav vardı bir sürü meyve vardi.Ben fiyatlarına baktım sonra manavdan çalışan bir kadın elinde kasede üzümler vardi yeşil.Üzümler küçük ve ampul şeklindeydi.Kaseden iki tane aldım yedim üzüm.

    1. admin dedi ki:

      Rüya tabirlerine bak. kalbine emniyet veren yorum senindir: