Kuran’ı Kerim

Kuran’ı Kerim

Kur’an (Arapça: القرآن el-Kur’an) veya Kur’an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte dayanak alınır ve Müslümanlar ibadetlerinde Kur’an’dan çeşitli bölümleri okurlar.

Müslümanlara göre, Kur’an ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed’e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır. Bilimsel ve mantıksal açıdan ise Kur’an, Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaptır.

Müslümanlar, Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur’u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlarlar. Bu sebeple Kur’an’da diğer kitaplardaki bazı anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç kitabın sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’an’ın Kıyamet’e kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed’in en önemli ve en büyük mucizesi  ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan Adem’den itibaren gönderilen ilahi metinlerin tamamlayıcısı kabul edilir.

9. yüzyılda İslam akait mezhepleri arasında Kur’ân’ın ezeli ve ebedi, olup olmadığı, bir diğer ifade ile yaratılmışlardan olup olmadığı konusu üzerinde büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bazıları Kur’ân’ın Allah ile birlikte ezeli olarak var olduğu, dolayısıyla yaratılmadığı görüşünü benimsemişler, akılcılığı ön plana çıkaran Mutezile mezhebi ise Kur’ân’ın yaratılmış olduğu görüşünü benimsemiştir. Sufilere göre bu tartışma yapay ve yanlıştır.

Kuran Meali

KURAN’I KERİM TÜRKÇE MEALİ 

1 Fatiha Suresi
2 Bakara  Suresi
3 Al-i İmran Suresi
4 Nisa Suresi
5 Maide Suresi
6 Enam Suresi
7 Araf Suresi
8 Enfal Suresi
9 Tevbe Suresi
10 Yunus Suresi
11 Hud Suresi
12 Yusuf Suresi
13 Rad Suresi
14 İbrahim Suresi
15 Hicr Suresi
16 Nahl Suresi
17 İsra Suresi
18 Kehf Suresi
19 Meryem Suresi
20 Ta Ha Suresi
21 Enbiya Suresi
22 Hac Suresi
23 Müminun Suresi
24 Nur Suresi
25 Furkan Suresi
26 Şuara Suresi
27 Neml Suresi
28 Kasas Suresi
29 Ankebut Suresi

30 Rum Suresi
31 Lokman Suresi
32 Secde Suresi
33 Ahzab Suresi
34 Sebe Suresi
35 Fatır Suresi
36 Yasin Suresi
37 Saffat Suresi
38 Sad Suresi
39 Zümer Suresi
40 Mümin Suresi
41 Fussilet Suresi
42 Şura Suresi
43 Zuhruf Suresi
44 Duhan Suresi
45 Casiye Suresi
46 Ahkaf Suresi
47 Muhammed Suresi
48 Fetih Suresi
49 Hucurat Suresi
50 Kaf Suresi
51 Zariyat Suresi
52 Tur Suresi
53 Necm Suresi
54 Kamer Suresi
55 Rahman Suresi
56 Vakıa Suresi
57 Hadid Suresi
58 Mücadele Suresi

59 Haşr Suresi
60 Mümtehine Suresi
61 Saf Suresi
62 Cuma Suresi
63 Münafikun Suresi
64 Tegabun Suresi
65 Talak Suresi
66 Tahrim Suresi
67 Mülk Suresi
68 Kalem Suresi
69 Hakka Suresi
70 Mearic Suresi
71 Nuh Suresi
72 Cin Suresi
73 Müzzemmil Suresi
74 Müddessir Suresi
75 Kıyamet Suresi
76 İnsan Suresi
77 Mürselat Suresi
78 Nebe Suresi
79 Naziat Suresi
80 Abese Suresi
81 Tekvir Suresi
82 İnfitar Suresi
83 Mutaffifın Suresi
84 İnşikak Suresi
85 Büruc Suresi
86 Tarık Suresi
87 A’la Suresi

88 Gaşiye Suresi
89 Fecr Suresi
90 Beled Suresi
91 Şems Suresi
92 Leyl Suresi
93 Duha Suresi
94 İnşirah Suresi
95 Tin Suresi
96 Alak Suresi
97 Kadir Suresi
98 Beyyine Suresi
99 Zilzal Suresi
100 Adiyat Suresi
101 Karia Suresi
102 Tekasür Suresi
103 Asr Suresi
104 Hümeze Suresi
105 Fil Suresi
106 Kureyş Suresi
107 Maun Suresi
108 Kevser Suresi
109 Kafirun Suresi
110 Nasr Suresi
111 Tebbet Suresi
112 İhlas Suresi
113 Felak Suresi
114 Nas Suresi