Derbeyan-ı ilm-i nur- hafız hüseyin kemal (gs.)

10.03.2015
141
Derbeyan-ı ilm-i nur- hafız hüseyin kemal (gs.)

Derbeyan-ı ilm-i nur- hafız hüseyin kemal (gs.)

1.Nuru ilahi ikidir azizim sıfat halinde
Nuru celalı haber verdik celali zat halinde
Biri de nuru cemaldir bildik biz hak tecellide
İkisin birden dahi olsun bu kez kemal beyanı

2.Nur-u Celal zakirden masivayı ِöyle bir soyar
Muhabbetullahtan gayrı kalbinde bir şey mi koyar
Cemale erebilirsen sana ِöyle bir şan takar
Tevhide ermenin kemal işareti olur ayanı

3.Celal nuru nereden eder zakir bilir mi zuhur
Celal esma, efal sırrından tecelli eder o nur
Esma-i Hüsna okursa cemal olarak doğan nur
Cellal esması okuyunca celalden yakar cihanı

4.Eremez bu sırra nice nice bin beşerin aklı
Bu sırda hikmetullah’ın çok ilm-i ledün-ü saklı
Bu uğurda hayrete düşen mürit elbette haklı
Okudukça Allah tealaya geçiyor niyazı

5.Gâh naz ediyor Hakk’a ihlâsla gâh niyaz ediyor
Tecelliden nurları celal ve cemal seyrediyor
Tevhid-i Hakk’a hidayetle durmadan hep gidiyor
İsterse duası cemale erdirir tüm insanları

6.İsterse dalalete sürükler insanlığı, yakar
Nuru cemal ile tevhidde ise rahmetle bakar
İşler cemalde efali kalbe kemal nurlar akar
Çarkı felekte marifetullah devreder devranı

7.Efalde hürdür istediğini yapar hal içinde
Tecelli ettirir kemali daim kemal içinde
Tevhidi hakk’ta seyreder cemali seyran içinde
Efali kabuldür çarkı felekte görür zuhuru

8.Nur iki kısımdır bil sıfatta yukarıda dedik
Sırrı marifetullah’tan birini işte bildirdik.
Seyrettik nur işaretinden keşfen kemali bildik
Sıfattan sıfata girip keşfettik ledün ilmini

9.Celalde merhamet olsa bile azdan da az olur
Celalde zat efaline merkez küre-i arz olur
Aktabı arayan her var onu merkezde bulur
Kesret içinde efalini yapar eder seyranı

10.Bu iki sıfat nuru dahi imam zata mahsus oldu
Kudretullah’tan san-i kudret binayı böyle kurdu
Sırrı marifetullahta hakk kemali böyle buldu
Hazreti Hakk sıfatullah’ı zatına sıfat eyledi

11.Zat celalde ise sıfatullah o dem cemaldedir
Yerler gökler hem melaike ol zaman kemaldedir.
Erişmez sıfatullah’a zarar celal zevaldedir.
Hikmetten hazreti Rab marifetle eder kemali

12.Avam ”Allah” ismini zan üzere daim zikreder
Zatullah bir miktar yardım ile âlemi seyreder
Bazen küçük belalarla kulunu iptila eder
Allah ism-i celali oyuncak değil bil sen O’nu

13.Allah ismini hüsnü kalp, ihlâsla zikir lazımdır
Kemal-i hulus hem pürü pak yerde zikir lazımdır
Büyük derecede tazim hem akıl fikir lazımdır
Tenha mekân hem gizli olması emri sarih oldu

14.Allah ismi celaldir hem camiul esma
Zat kemalen tevhittedir eder müsemma
Riyazetsiz zikirden biraz tazyik sana
Terk ettirir adabsız bütün zikirleri

15.Mün’im esmasını, hayy ismini okursan
Tazimle gani, aziz, ismini okursan
Benzer esma esma ül hüsnadır bilirsen
Kemal, cemaldır kâmil eder okuyanı

16.Zat kemal, cemal olunca sıfatı celal olur
Mevcudat için ol vakit sıfatta zeval olur
Kamil zat efalinde mahsur daim celal olur
Celal mahsur kılınınca rahattır mevcudatı

17.Efalde esmada sen hep celali mahsur eyle
Kusur yaşanmaz mevcudatta kemal sözü söyle
Sağ devrinde kendisi celal sıfat cemal böyle
Küffar celaldir, şeytan, nefis edemez zuhuru

18.Hayatım her an her saat tehlike içinde,
Çok müşkülata uğradım celalı teskinde,
Öncelikle semanın celal kuvvetleriyle,
Sonunda açıldı hikmetten cemalın yolu.

19.Sırrı marifetten esma ve efalin bildim,
Celal hemen teskin oldu gümanımı sildim,
Artık semadaki celala hep galip geldim,
Meğer pek kolay imiş bilince efalini.

20.Ardından küre-i arz mücahedeye başladım,
Bu konu da zordu haddinden fazla uğraşdım,
Efal marifetullah’la celalla savaşdım,
Arzı da cemalullah’la eyledim teskini.

21.Bu sefer ortaya beşeri dost ile düşman,
Çıktı; tevhidi hakikatten okundu ferman,
Hak ile batıl ayrılmaya başlar o zaman,
Hakk’tan yanadır zat işler efal cemalını.

22.Kamil zat kemalat gösterir hep müminlere,
Uğramaz artık onlar büyük elem kedere,
Marifette gitmiştir ileriden ileriye,
Tevhit sırrının açılmış hakikat meydanı.

23.Zat; efal, esma, evkat sırlarını anlamış,
Sağ eliyle sol elini hikmetle bağlamış,
Sağ devriyle sol ayağını dahi bağlamış,
Çepe çevre kuşatmış celalın her yanını.

24.Sağ elim cemaldir kudretullah’ın eseri,
Sol elim celaldir kuvvetullah’ın hak yeri,
Sağ ayağım rububiyette nur nübüvvet yeri
Sol ayak nefsim, ailem, velayet makamı.

25.Sağ ayakta müminler, kızlarımız, cemal tevhit,
Sol ayakta mümin erkekler, oğullarımız tevhit,
Solda küffarda vardır, onları ettim tecrit.
Küffarı tecrit esmada ve niyette oldu…

26.Sağ elinle tut sen namazdaki gibi solu,
Budur semada celalı bağlamanın yolu,
Sol ayağı sağla bağla küffar görsün zoru,
Böylece yerde de vermezsin küfre fırsatı…

27.Sol ayağım celaldır küffar ile de tevhit,
Sıfatımdır ama daima ederin tecrit,
Küffar niyette ve esmada edilir tecrit,
İlim kılıcımla sık vururum tırpanı.

28.Bir ince yoldur giderim sağ yanımdır cemal,
İlm-i ledünden ًِöğrendim sol tarafım celal,
Sağ ve sol aynı bedende olunca zat kemal,
Tecriti niyet esma evkat efal yapmalı.

29.Sağımda cemal solumda celalle giderim,
Sürekli görevdeyim cemal dua ederim,
Sağ ayağımda kudret var makbul efalim,
Sağ ayak hikmette nübüvvet makamı oldu.

30.Ayaklar rububiyet makamıdır hikmette,
Hep faydalı efaller işle rububiyette,
Tecelli etsin hem dünyada hem de cennette,
Zat her şeyiyle âlemlere rahmet olmalı.

32.Şeriatta yasak olan efaller işlenmez,
Bir kerecik olsun ne çıkar asla denemez,
Hikmeten yasaklananın bir keresi olmaz,
Küfre celala kardır, müminlere zararı

32.Zarar hem zatadır hem müminlere bilesin
Yasak efalleri aklından bile silesin,
Cemal efaliyle ilminle celalı yenesin,
Kamil olan zatlar işlemez efal celalı.

33.Ve sebbit akta mena emri bize buyuruldu,
Namazlarda sol ayak üzerine oturuldu,
Hikmetin emri sol ayak mahsur olduruldu,
İlm-i ledünde sağ ayak yerde sabit olmalı.

34.Yazdım ehli irfana babı hikmetten bir kitap,
Ledünden hikmetullahtan hakça edeyim hitap,
Küffarı sürekli mücahedede düşürür bitap,
Fevc fevc cehenneme göndereyim kâfir canları.

35.İki hasret birbirini benim devrimde bulsun,
Hasretleri pek çoktur varsın muratları olsun,
Esfeli safilindir çukur makamları dolsun,
Cehenneme ulaştırayım külli canlarını.

36.Alnımda cemalin nuru par par parlıyor ayan,
Sıfatımdır sağda cemal nuru ediyor lem’an,
Solda celal nurum daima ediyor el aman,
İkisi de sıfatım beyaz nur berrak bil anı.

37.Bazen sağımda durur ay vari bir parlak nur,
Bazen de solumda görünür aynı berrak nur,
Efalim değişir su rengine döner pak nur,
Efalimden tecelli sıfatullah beyanı.

38.Habir sıfatı haber eder hakikatten cana,
İşaretlerini zaman ًِöğretir ayan sana,
Ölünceye kadar verildi bu vazife bana,
Ne kadar söylesem bu hikmetin yok nihayeti.

39.Kâfi ismiyle artık kifayetler edeyim,
Türk milletime buradan es selam diyeyim,
Zamanımda canlarını himaye edeyim,
Celal tecellisini hepten zerre etmeli.

40.Küffardan intikam almak isteyen tatlı canı,
Tatmin etmek için daim seyrederim cihanı,
Nuru tevhit haktan aldım ilmi hem fermanı,
Yoketmek isterim âlemde celal varlıklarını.

41.Arifler ilm-i ledünü durmaz okurlar hep,
Tevhit olan azim sultandan ًِöğrenir edep,
Tevhit kemalini daim nurdan seyredip,
Tecrübe edilerek oldu böyle beyanı,

42.Seyrettik sarayı sultanı ilmini bildik,
Hakikatin sırlarında marifete erdik,
Durmadık çalıştık ilahi çok güller derdik,
Her efali yaptığında görürsün beyanı.

43.Her salik hakk’a şeriat doğru yolundan gitti,
Hem Allah tealaya hem hak resule yetti,
Varıp tevhidde nur azim errahmanı seyretti,
Aldı İlmi ledünü hem gördü aziym sultanı.

44.Cehd eden can ibadetle ulu divana yetti,
Ol azıym sultan ol zata çok tazimler etti,
İlmi ledünü kemalen nur zatına bahşetti,
Zat nurlu âlemde gördü kendi şahı yezdanı.

45.Sır içinde sır oldu can camiğ sıfat içinde,
Tarifi namümkün aynı aynadaki biçimde,
Nefsin yok olur birden canın canan içinde,
Ne zaman olur, nurdasın orda mekân olmadı.
*
46.Allah teala zatını sevdi eyledi tazim,
Bir ezeli hakikat ki rabbin sünneti azim,
Kudretullah’ta en büyük en ulu aziz elazim,
Cihanda daha büyük bir makam asla olmadı.

47.Göründüyse nur tevhitte gözüne hakk rahman,
Saadeti ebediyi buldun demektir ey can
Sıfatullaha kemaliyle sen olmuşsun sultan,
Zatına sıfat oldu tüm sıfatullah bil anı.

48.Ne zat enbiyasında ne zat evliyasında,
Fark olmadı derecede muazzam makamda,
Gelip yaptığı efal ve tayin-i esmada,
Kemal derecesinde yaptılar her hizmeti

49.Sırrı efal bilen hizmette geçer enbiyayı,
Hikmetullah’a sınır yok ki bulur müntehayı,
Hikmetullah erkânı bu yapar efalullah’ı,
Zat’a tevhitte Allah talâ verdi salahiyeti.

50.Kemâlın şanı, tevhidin hakkı budur billahi,
Efal efalullahtır bildiysen marifetullahı,
Hangi zat ki tevhitte efalin bildi sırrını,
Kudretle gelip islama hadim-i kâmil oldu.

51.Cihan içre durdukça durmadan hünerler ettim,
İşledim efalullah’ı kâmil menzile yettim,
Hakkı ayağa kaldırdım, adaletle hükmettim,
Oldum imam-ı zaman hem ilmi ledün sultanı.

52.Sağ ayağım zahirde cemal reisi cumhur,
Ledünyattan desteği verir eylerim zuhur,
İlm-i hikmetten her dem nusret kemalen bulur,
Sol ayağım oğullarımdır ederim hıfzı.

53.Hikmetullah’ın kemalı sürur bahşeder ona,
Bunun için hikmetten verildi ruhsatlar cana,
Korurum müminleri hakkın ihsanı çok bana,
Marifetullah’tan bildirdi sırrı yezdan sırrını.

54.Mücahit kudretullah’ta böylece vali olan,
Hakla hak oldum lutfundan gizli sırları beyan,
Enbiyada olan ne şan varsa olmuştur ayan,
Cümle noksanları bildirdi Lütfullah kemalı.

55.Böylece enbiyada efali hayreti bildim,
Zat evliyalarındaki kâmil yetkiyi bildim,
Marifetullah kemalinin tam sırrına erdim,
O hayretlere dair sözleri söylerim şimdi.

56.Benden sonra gelen zatlara tembihler ederim,
Tez geçip hayreti müminlere yardım et derim.
Müminler ebedi melül mahzun olmasın isterim,
Hayretten tez çıkmanıza muhtaç saadetleri

57.Sıfat enbiyası zat sırrından oldu bi haber,
Tevhit olmadılar ki nereden alsınlar haber,
Hakk’a sevgilidirler, sıfat nurunu görürler,
Müşahede var amma vahiyden bihaber oldu.

58.Meratipte sıfat evliyası da pek geridir,
Sıfat nurların görür işaretten bihaberdir,
Zat evliyası ِöyle değil gafletten beridir,
Efalullah’la tevhit işler marifetullahı.

59.Allah birkaç yerden kuluna vahyen haberdar eder,
İlmi ledün sırrındandır hikmetullah hak işler,
Habib hüda olan zata tevhitten hep vahy eder,
Zat vahiyden alır haber işler cemal efalini.

60.Olmasa tevhit sırrına vakıf sıfat evliya,
Efali hikmeti bilmez, hakikat bu bir kimya,
Bilseydi efali yapar yeniden olurdu ihya,
Sırrı marifeti bilmez ise iptila oldu.

61.Bu sırda çok enbiya evliya istifrak oldu,
Zat olanlardan bile çoğunun gülleri soldu,
Sırlar inkişaf etmeden tez vakitleri doldu,
Eceli kazayla celal, erken aldı canlarını.

62.Efal bilselerdi eğer hay muhyi okur yaşardı,
Yapardı duasını imdada melekler koşardı,
İhya ederlerdi yeniden ecelince coşardı,
Tecelli değiştirmek ancak efal bilmekle oldu.

63.Sırrı efali bilene dünyada korku hiç olmaz,
Korkusu olan evliya mücahedeye giremez,
Hikmetullahta efalullah kemaline eremez,
Zekeriya, Yahya, Nesimi gibi verir canını.

64.Nesimi gibi olma sakın ًِöğren tez sırrullahı,
Onlar celalden kurtulmadı bilemedi el hakk’ı,
Cemal efali senin kendi vücudundadır saklı,
Bilir yaparsın cemal efal iptal eder celalı.

65.Muhyiddin-i Arabiden al sen de güzel ibreti,
Celal hücum edince gitti bütün sayi gayreti,
Enbiya, evliyada kendi istediği tecelli,
Edince küll-i kader olur, zatın o cüz isteği.

66.Efalini esmanı kendin cemal tayin edersin,
Zatın efali efalullah olduğunu bilirsin,
Korkmazsın, dilersen Nuh gibi gemilere binersin,
Salih, Hud, gibi mücahede et, korkma yap efalini.

67.Suhuletle, sadakatle yap, celal ile savaşı,
Cemalde gayretullah’ta olur dik tutarsan başı,
Kazanırsın kendi kendinle yaptığın her savaşı,
Korkmazsın celalden sana yaşatamaz melali.

68.Sıkışırsan celal tecelli etmiş cemal çaresi,
Yine senin vücudunda o kemal cemal efali,
İşler efalini mahv olur celaldeki tecelli,
İşleri yönetmeye gelir her zamanın imamı.

69.Gayretullah’a gel azizim, bil hakikat meydanı,
Celala fırsat verme sakın, cemal yap efalini,
Cemalden ver kudretullah’tan verdiğin her fermanı,
Rahmet ol sıfatullah’a hep, tahrik etme celalı.

70.Öyle gölgeden korkan olma, aç cemal meydanını,
Vahdet sarayında tevhitsin, kudretin imkânını,
Kullan, hüküm için çağrıldın gördün Hadi Sultanı,
Celalı teskin etki çok kullar bulsun hidayeti.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.