Kuran’ı Kerim

KURAN’I KERİM
1 Fatiha Suresi
2 Bakara  Suresi
3 Al-i İmran Suresi
4 Nisa Suresi
5 Maide Suresi
6 Enam Suresi
7 Araf Suresi
8 Enfal Suresi
9 Tevbe Suresi
10 Yunus Suresi
11 Hud Suresi
12 Yusuf Suresi
13 Rad Suresi
14 İbrahim Suresi
15 Hicr Suresi
16 Nahl Suresi
17 İsra Suresi
18 Kehf Suresi
19 Meryem Suresi
20 Ta Ha Suresi
21 Enbiya Suresi
22 Hac Suresi
23 Müminun Suresi
24 Nur Suresi
25 Furkan Suresi
26 Şuara Suresi
27 Neml Suresi
28 Kasas Suresi
29 Ankebut Suresi

30 Rum Suresi
31 Lokman Suresi
32 Secde Suresi
33 Ahzab Suresi
34 Sebe Suresi
35 Fatır Suresi
36 Yasin Suresi
37 Saffat Suresi
38 Sad Suresi
39 Zümer Suresi
40 Mümin Suresi
41 Fussilet Suresi
42 Şura Suresi
43 Zuhruf Suresi
44 Duhan Suresi
45 Casiye Suresi
46 Ahkaf Suresi
47 Muhammed Suresi
48 Fetih Suresi
49 Hucurat Suresi
50 Kaf Suresi
51 Zariyat Suresi
52 Tur Suresi
53 Necm Suresi
54 Kamer Suresi
55 Rahman Suresi
56 Vakıa Suresi
57 Hadid Suresi
58 Mücadele Suresi

59 Haşr Suresi
60 Mümtehine Suresi
61 Saf Suresi
62 Cuma Suresi
63 Münafikun Suresi
64 Tegabun Suresi
65 Talak Suresi
66 Tahrim Suresi
67 Mülk Suresi
68 Kalem Suresi
69 Hakka Suresi
70 Mearic Suresi
71 Nuh Suresi
72 Cin Suresi
73 Müzzemmil Suresi
74 Müddessir Suresi
75 Kıyamet Suresi
76 İnsan Suresi
77 Mürselat Suresi
78 Nebe Suresi
79 Naziat Suresi
80 Abese Suresi
81 Tekvir Suresi
82 İnfitar Suresi
83 Mutaffifın Suresi
84 İnşikak Suresi
85 Büruc Suresi
86 Tarık Suresi
87 A’la Suresi

88 Gaşiye Suresi
89 Fecr Suresi
90 Beled Suresi
91 Şems Suresi
92 Leyl Suresi
93 Duha Suresi
94 İnşirah Suresi
95 Tin Suresi
96 Alak Suresi
97 Kadir Suresi
98 Beyyine Suresi
99 Zilzal Suresi
100 Adiyat Suresi
101 Karia Suresi
102 Tekasür Suresi
103 Asr Suresi
104 Hümeze Suresi
105 Fil Suresi
106 Kureyş Suresi
107 Maun Suresi
108 Kevser Suresi
109 Kafirun Suresi
110 Nasr Suresi
111 Tebbet Suresi
112 İhlas Suresi
113 Felak Suresi
114 Nas Suresi

Hadid Suresi 57. inci Sure Hadid Suresi Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır....
29.07.2020
140
Vakıa Suresi 56.ıncı Sure Vakıa Suresi Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a,...
28.07.2020
242
Rahman Suresi 55. inci Sure Rahman Suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından...
27.07.2020
164
Kamer Suresi 54. üncü Sure kamer Suresi Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke’de inmiştir,...
27.07.2020
150
Necm Suresi 53. üncü Sure Necm Suresi Necm suresi Mekke’de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. Necm Suresi kaç sayfa? Necm Suresi...
24.07.2020
151
Zariyat Suresi 51. inci Sure Zariyat Suresi Zariyat suresi Mekke’de inmiştir. 60 (altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve “rüzgârlar” anlamına...
23.07.2020
164
Hucurat Suresi 49. uncu Sure Hucurat Suresi Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir....
22.07.2020
674
Fetih Suresi 48. inci Sure Fetih Suresi İçinde İslâm’ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan...
21.07.2020
382
Kaf Suresi 50. inci Sure Kaf Suresi Kaf suresi Mekke’de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. “Kaf” harfi ile başladığı için bu...
20.07.2020
149
Muhammed Suresi 47. inci Sure Muhammed Suresi Muhammed suresi Adını Peygamberimizin isminden almıştır, aynı zamanda Kıtâl sûresi de denmiştir. Medine’de inmiştir,...
19.07.2020
201
Ahkaf Suresi 46. ıncı Sure Ahkaf Suresi Ahkaf suresi Mekke’de inmiştir; 35 (otuzbeş) âyettir. Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, “ahkaf” denen...
16.07.2020
132
Casiye Suresi 45.inci Sure Casiye Suresi Casiye Suresi Mekke’de inmiştir. 37 (otuzyedi) âyettir. Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz...
15.07.2020
118
Zuhruf Suresi 43.üncü Sure Zuhruf Suresi Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah’ın insana sahip...
13.07.2020
148
Şura Suresi 42. inci Sure Şura Suresi Şura suresi Mekke’de nâzil olmuştur, bu sûre 53 (elliüç) âyettir. Yalnız 23 – 26....
12.07.2020
161
Fussilet Suresi 41. inci Sure Fussilet Suresi Fussilet suresi Adını, 3. âyette geçen “fussılet” kelimesinden almıştır. Secde, Hâ, Mîm ve...
11.07.2020
167
Mümin Suresi 40. ıncı Sure Mümin Suresi Aynı zamanda Gâfir adını da taşıyan Mümin suresi, 85 (seksenbeş) âyettir. 56 ve...
10.07.2020
143
Zümer Suresi 39. uncu Sure Zümer Suresi Zümer Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 75 (yetmişbeş) âyettir. Yalnız 53 – 55. âyetler...
09.07.2020
146
Sad Suresi 38. inci sure Sad Suresi Sad suresi Kamer sûresinden sonra Mekke’de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette...
08.07.2020
126
Saffat Suresi 37. inci sure Saffat Suresi Saffat suresi adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki...
07.07.2020
270
Yasin Suresi 36. ıncı Sure Yasin Suresi Yasin suresi, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke’de inmiştir. 83...
06.07.2020
951
Fatır Suresi 35. inci Sure Fatır Suresi Fatır Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. Fatır Suresi kaç sayfa? Fatır...
05.07.2020
4.749
Sebe Suresi 34. üncü sure Sebe suresi Sebe Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir. Yalnız 6. âyeti Medine’de inmiştir....
04.07.2020
161
Ahzab Suresi 33. üncü Sure Azhab Suresi Ahzab suresi Medine’de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. “Ahzâb”, “hizb”in çoğuludur. Topluluk, gurup,...
03.07.2020
162
Secde Suresi 32. inci Sure Secde Suresi Secde Suresi Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke’de nâzil olmuştur....
02.07.2020
137
Lokman Suresi 31. inci Sure Lokman Suresi Lokman Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu...
01.07.2020
162
Rum Suresi 30. uncu Sure Rum Suresi Rum Suresi  Mekke’de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan...
30.06.2020
236
Tur Suresi Türkçe Meali 52,inci Sure Tur Suresi Tur suresi Mekke’de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve...
27.06.2020
206
Ankebut Suresi 29. uncu Sure Ankebut Suresi ANKEBUT Suresi Mekke’de nâzil oldu, sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. “Ankebût”, örümcek demektir. 41....
26.06.2020
170
Kasas Suresi 28. inci Sure Kasas Suresi Kasas suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52...
25.06.2020
155
Neml Suresi 27. inci Sure Neml Suresi Neml Suresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. “Neml” karınca demektir. 18. âyetinde,...
23.06.2020
147
Şuara Suresi 26. ıncı Sure Şuara Suresi Mekke’de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri...
22.06.2020
161
Furkan Suresi 25. inci Sure Furkan Suresi Furkan Suresi Mekke’de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine’de nâzil...
21.06.2020
169
Nur Suresi 24. üncü Sure Nur Suresi Nur Suresi, 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine’de nâzil olmuştur. “Nûr...
20.06.2020
245
Müminun Suresi 23. üncü Sure Müminun Suresi Müminun suresi; 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa...
19.06.2020
319
Hac Suresi 22. Sure Hac Suresi Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine’de, diğerleri...
18.06.2020
230
Taha Suresi 20.inci Sure Ta ha Suresi Ta Ha Suresi 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki...
17.06.2020
268
Meryem Suresi 19. Uncu Sure Meryem Suresi Meryem suresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke’de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58....
16.06.2020
450
Kehf Suresi 18. inci Sure Kehf Suresi Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine’de nâzil...
12.06.2020
276
İsra Suresi 17. inci Sure İsra Suresi İSRA Suresi Mekke’de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73...
12.06.2020
246
Nahl Suresi 16. ıncı Sure Nahl Suresi Nahl suresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir....
10.06.2020
234
Hicr Suresi 15. Sure Hicr Suresi Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87’si Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Hicr, bir yer...
09.06.2020
227
İbrahim Suresi 14.üncü Sure İbrahim Suresi İbrahim suresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir....
07.06.2020
251
Hud Suresi 11.inci Sure Hud Suresi Hud sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de...
06.06.2020
226
Yunus Suresi 10. uncu Sure Yunus Suresi Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine’de,...
05.06.2020
194
Tevbe Suresi 9. uncu Sure Tevbe Suresi Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir....
03.06.2020
244
Enfal Suresi 8. Sure Enfal Suresi Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. Enfâl,...
31.05.2020
223
A’raf Suresi 7. Sure A’raf Suresi A’râf sûresi Mekke’de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A’râf’ta yani...
30.05.2020
248
En’am Suresi 6. Sure En’am Suresi En’âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine’de,...
28.05.2020
773
Maide Suresi 5. inci Sure Maide Suresi Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine’de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir....
27.05.2020
198
Yusuf Suresi 12. inci Sure Yusuf Suresi Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de...
25.05.2020
302
Nisa Suresi 4. Sure Nisa Suresi Hicretten sonra Medine’de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede daha...
23.05.2020
242
Al-i İmran Suresi 3.Sure Al-i İmran Suresi Medine’de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem’in babasının mensup...
22.05.2020
291
Nas Suresi Türkçe Meali 114 – Nas Suresi Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
27
Felak Suresi Türkçe Meali 113 – Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir suresi kaç sayfa...
19.05.2020
40
İhlas Suresi Türkçe Meali 112 – İhlas Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir....
19.05.2020
31
Tebbet Suresi Türkçe Meali 111 – Tebbet Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. suresi kaç sayfa...
19.05.2020
55
Nasr Suresi Türkçe Meali 110 – Nasr Suresi Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
36
Kafirun Suresi Türkçe Meali 109 – Kafirun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. suresi kaç sayfa suresi...
19.05.2020
43
Kevser Suresi Türkçe Meali 108 – Kevser Suresi Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok...
19.05.2020
30
Maun Suresi Türkçe Meali 107 – Maun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. suresi kaç...
19.05.2020
27
Kureyş Suresi Türkçe Meali 106 – Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır. suresi...
19.05.2020
39
Fil Suresi Türkçe Meali 105 – Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin...
19.05.2020
25
Hümeze Suresi Türkçe Meali 104 – Hümeze Suresi Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir suresi...
19.05.2020
30
Asr Suresi Türkçe Meali 103 – Asr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir....
19.05.2020
27
Tekasür Suresi Türkçe Meali 102 – Tekasür Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğunçokluğuyla övünmek...
19.05.2020
40
Karia Suresi Türkçe Meali 101 – Karia Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey...
19.05.2020
38
Adiyat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 100 – Adiyat Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir....
19.05.2020
28
Zilzal Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 99 – Zilzal Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. suresi...
19.05.2020
41
Beyyine Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 98 – Beyyine Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. suresi...
18.05.2020
33
Kadir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 97 – Kadir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için...
17.05.2020
41
Alak Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 96 – Alak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen...
15.05.2020
45
Tin Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 95 – Tin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir suresi kaç...
14.05.2020
46
İnşirah Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 94 – İnşirah Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek...
12.05.2020
52
Duha Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 93 – Duha Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti...
10.05.2020
41
Leyl Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 92 – Leyl Suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir...
09.05.2020
39
Şems Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 91 – Şems Suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci...
09.05.2020
42
Beled Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 90 – Beled Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk...
06.05.2020
64
Fecr Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 89 – Fecr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci...
05.05.2020
41
Gaşiye Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 88 – Gaşiye Suresi Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci...
04.05.2020
37
A’la Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 87 – A’la Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci...
03.05.2020
108
Tarık Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 86 – Tarık Suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci...
02.05.2020
50
Büruc Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 85 – Büruc Suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci...
01.05.2020
51
İnşikak Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 84 – İnşikak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci...
28.04.2020
55
Mutaffifın Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 83 – Mutaffifın Suresi Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk...
27.04.2020
44
İnfitar Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 82 – İnfitar Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci...
26.04.2020
57
Tekvir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 81 – Tekvir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci...
24.04.2020
58
Abese Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 80 – Abese Suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci...
23.04.2020
50
Naziat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 79 – Naziat Sresi Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci...
22.04.2020
56
Nebe Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 78 – Nebe Suresi Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci...
21.04.2020
69
Mürselat Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 77 – Mürselat Suresi Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci...
20.04.2020
49
İnsan Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 76 – İnsan Suresi Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci...
17.04.2020
36
Kıyamet Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 75 – Kıyamet Suresi Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci...
16.04.2020
70
Müddessir Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 74 – Müddessir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci...
15.04.2020
53
Müzzemmil Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 73 – Müzzemmil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci...
13.04.2020
50
Cin Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 72 – Cin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden...
10.04.2020
78
Nuh Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 71 – Nuh Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh...
09.04.2020
93
Mearic Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 70 – Mearic Suresi Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü...
07.04.2020
68
Hakka Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 69 – Hakka Suresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci...
06.04.2020
43
Kalem Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 68- Kalem Sûresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette...
05.04.2020
68
Mülk Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle 67 – Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden...
04.04.2020
95
12